Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/414/2024 z dnia 2024-02-01

w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 72 w związku z art. 22 ust. 3, art. 91 b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z póżn. zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 i Dz. U. z 2023 r. poz. 1586, 1672, 2005) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/119/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Organ prowadzący zobowiązany jest także do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Projekt uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania zapisów dotyczących warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych corocznie na ten cel w uchwale budżetowej Powiatu Gryfińskiego. Uproszczono procedurę ubiegania się o przyznanie pomocy zdrowotnej m.in. poprzez wyeliminowanie żądania zaświadczeń potwierdzających sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny. Ponadto, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w składanym przez nauczyciela wniosku, dopuszcza się możliwość poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakującej dokumentacji, we wskazanym terminie.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2024-02-06 10:45:53
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06 10:45:53

Strona odwiedzona 50 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.