Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Rozwój Instytucjonalny

Reforma budżetu powiatu

Spis treści (wybierz rozdział)


W okresie kwiecień - grudzień 2003 roku w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego w Powiecie Gryfińskim dokonano reformy budżetu. W tym celu wykorzystano najważniejsze zasady klasycznej metodologii planowania budżetu w układzie zadań w JST obejmując nią następujące części budżetu Powiatu: oświata, opieka społecznej i drogownictwo.

Prace z udziałem konsultanta skupiły się na następujących celach:

 • Zapoznanie pracowników Powiatu z metodologią budżetowania zadaniowego.
 • Identyfikacja i charakterystyka zadań budżetowych w wybranych obszarach działania.
 • Opracowanie metodologii kalkulacji rocznych kosztów realizacji zidentyfikowanych zadań budżetowych.
 • Przygotowanie projektu budżetu Powiatu w układzie zadań na rok 2004 (dla wybranych obszarów objętych reformą).
 • Włączenie procedur opracowywania i wykonywania budżetu w układzie zadań do procedury prac nad budżetem Powiatu.

W niniejszym dokumencie przedstawiono sprawozdanie z przebiegu wdrożenia reformy w Powiecie Gryfińskim wraz z produktami, jakie wypracowano wspólnie z pracownikami Powiatu.


ROZDZIAŁ I

Analiza budżetu i prognoza finansowa

Dokument dostępny w formie pliku PDF

ROZDZIAŁ II

Zasady budżetowania zadaniowego w JST

Najczęściej o budżetowaniu zadaniowym mówi się w odniesieniu do zadań bieżących realizowanych przez JST, chociaż dotyczy ono także zadań inwestycyjnych. Ujęcie i metodologia są prawie identyczne. Z uwagi jednak na daleko bardziej zaawansowaną instytucjonalizację planowania inwestycyjnego wśród JST, które ma z założenia charakter zadaniowy, niniejsza metodologia odnosi się do zadań bieżących. Cel budżetu zadaniowego - bieżącego, składającego się głównie z zadań cyklicznych, skupia się na tym jak i w jakim zakresie realizować zadanie, a nie czy realizować dane zadanie lub w jakiej kolejności realizować priorytety JST. Jest to najczęstszym powodem oddzielnego traktowania tych części budżetu mówiąc o stosowaniu metodologii.


 1. Cechy budżetu zadaniowego

  Istotą budżetowania zadaniowego w JST jest sposób planowania, a następnie wykonywania zadań JST, który pozostaje w ścisłym związku z wcześniej określonym celem i efektem realizowanego zadania. Oznacza to, iż zarówno wydatki jak i dochody budżetowe wynikają z określonego zakresu rzeczowego danego zadania. Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do tradycyjnego sposób opracowywania i wykonywania budżetu JST. Nie jest to natomiast drugi budżet obok budżetu opracowywanego w układzie klasyfikacji budżetowej.

  Ujęcie zadaniowe budżetu pozwala na:

  • lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
  • odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych JST, gdyż ściślej wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które JST przez to realizuje na rzecz społeczności lokalnej,
  • umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania.

  Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców - zarządu JST oraz pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych JST (dając możliwość szerszego udziału w tworzeniu budżetu, a przez to zwiększenie poczucia faktycznej odpowiedzialności za realizację zadań), jak i dla radnych, i wszystkich mieszkańców.
  Głównym elementem zadania jest jego cel, który musi być jasno sprecyzowany, gdyż wokół niego organizowane są wszelkie działania związane z realizacją danego zadania. Dla sprawnej realizacji zadania budżetowego niezbędne jest określenie zakresu zadania, wskazanie osób odpowiedzialnych za jego wykonanie oraz specyfikacja poszczególnych czynności zadania rozplanowanych w czasie.
  Korzyści z reformy budżetu powinny być oceniane w aspekcie co najmniej pełnego roku budżetowego, kiedy to JST opracuje sprawozdanie z wykonania budżetu. W tym celu należy zadbać również o wprowadzenie właściwej szczegółowości w rejestrowaniu wydatków w ciągu roku budżetowego (dostosowanie systemu finansowo - księgowego do zadaniowego księgowania wydatków).


 2. Etapy wdrażania budżetowania zadaniowego w JST
  1. Podjęcie decyzji o zakresie reformy oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych i jednostek organizacyjnych zaangażowanych w prace wraz z ich zakresem odpowiedzialności. Zakres i sposób reformy powinien być dopasowany do dotychczasowej praktyki JST dotyczącej planowania budżetu .
  2. Szkolenie pracowników.
   Polega na zapoznaniu wyznaczonych pracowników (przedstawicieli jednostek organizacyjnych) z zasadami pracy nad budżetem w ujęciu zadaniowym. W szczególności dotyczy etapów prac, zasad definiowania zakresu rzeczowego zadań, zasad kalkulacji kosztów, różnic pomiędzy budżetem w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
  3. Określenie założeń budżetowych.
   Polega na wyznaczeniu celu reformy i wyznaczeniu wstępnych warunków finansowych - limitów wydatków na poszczególne grupy zadań.
  4. Identyfikacja i definiowanie zadań budżetowych.
   Jest to lista zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne JST wraz ze szczegółowym opisem zakresu rzeczowego i celem. Szczegółowość listy zadań zależy od celu, jaki został wyznaczony w ramach reformy.
  5. Programowanie zadań budżetowych.
   Jest poprzedzone weryfikacją i zatwierdzeniem listy zadań do budżetu na dany rok budżetowy. Polega na opracowaniu zadań co do zakresu, kosztu, sposobu i harmonogramu realizacji. Dla każdego zadania projektuje się mierniki efektywności i skuteczności realizacji. Wskaźniki efektywności odnoszą się do kosztu, natomiast wskaźniki skuteczności do stopnia realizacji założonego celu. Celowe jest przyjęcie założeń co do spodziewanych poziomów tych wskaźników.
  6. Przygotowanie i zatwierdzenie projektu budżetu JST.
   Projekt budżetu w układzie zadań powinien być spójny z ujęciem budżetu w układzie tradycyjnym. Należy pamiętać, iż jest to element wspomagający opracowanie budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej, w jakim jest uchwalany.
   Istotne jest natomiast, aby budżet w układzie zadań był przedmiotem uchwały rady lub zarządzeń wykonawczych, tak, by stanowił obowiązkowe wytyczne dla jednostek w zakresie opracowywania planów finansowych, a następnie wykonywania budżetu.
   Uchwalenie budżetu w układzie zadań niesie ze sobą określone konsekwencje. Dotychczas wydatkowane środki w ramach jednego paragrafu przez daną jednostkę organizacyjną będą musiały być najpierw rozdysponowane a potem wydatkowane z podziałem na poszczególne zadania. Wprowadza to również dyscyplinę w dokonywaniu zmian w budżecie w ciągu roku dotyczącą przesunięć środków pomiędzy jednostkami w ramach tych samych paragrafów oraz przesunięć środków pomiędzy rozdziałami. Podział na zadania wprowadza zwykle większą szczegółowość w uchwalanym budżecie, a więc ogranicza swobodę lub też zwiększa kontrolę we dokonywaniu zmian.

ROZDZIAŁ III

Wdrożenie zasad budżetowania zadaniowego w powiecie gryfińskim

W ramach planu pracy nad wdrożeniem budżetowania zadaniowego w Cedyni określono następujące zadania:

 1. Przekazanie pracownikom jednostki informacji na temat metodologii opracowywania budżetów zadaniowych. Powołanie koordynatora prac.
 2. Zdefiniowanie oczekiwanych celów i zakresu reformy oraz przygotowanie harmonogramu prac wdrożeniowych i jego zatwierdzenie.
 3. Opracowanie zakresu danych o zadaniach, zaprojektowanie formatu wniosku budżetowego.
 4. Szkolenie pracowników.
 5. Opracowanie założeń budżetowych. Przekazanie informacji planistycznych do jednostek i wydziałów.
 6. Formułowanie zadań budżetowych.
 7. Weryfikacja i wstępne zatwierdzenie zadań do budżetu na kolejny rok.
 8. Opracowanie formularzy zadań budżetowych (programowanie zadań).
 9. Analiza zadań budżetowych.
 10. Weryfikacja zadań budżetowych i ostateczne zatwierdzenie zadań do budżetu na najbliższy rok.
 11. Przygotowanie dokumentu budżetowego.
 12. Zatwierdzenie dokumentu budżetowego.
 13. Zatwierdzenie procedury opracowywania budżetu w układzie zadaniowym.

Ad. 1,2,5

Przy wdrożeniu budżetowania zadaniowego w Powiecie Gryfińskim uczestniczyła głównie Skarbnik Powiatu, która została wyznaczona jako koordynator prac. Po określeniu zakresu wdrożenia do współpracy zaproszono jednostki organizacyjne objęte budżetowaniem zadaniowym, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Powiatowy Zarząd Dróg celem przygotowania danych do budżetu w układzie zadań.
Reformą objęto budżet bieżący w ramach trzech działów klasyfikacji budżetowej: Opieka Społeczna, Oświata i wychowanie oraz Drogownictwo. Jednak w każdej z tych dziedzin stopień zaawansowania wdrażanej metodologii był inny. W największym stopniu budżetowanie zadaniowe uwzględniono w dziale Opieki Społecznej (identyfikacja zadań i ich zakresu rzeczowego, kalkulacja kosztów realizacji zadań wraz określeniem limitów wydatków na rok 2004, wybór i zatwierdzenie zadań do budżetu na rok 2004, plany finansowe w układzie zadań). W dziedzinie Oświaty i wychowania skupiono się na właściwym rozdysponowaniu kwot wydatków na poszczególne jednostki według liczby dzieci. W dziale Drogownictwo natomiast dokonano wstępnej identyfikacji zadań bez szczegółowej analizy i weryfikacji kosztów realizacji tych zadań.
Harmonogram realizacji prac został ustalony na podstawie projektowej karty zadania. Odstępstwa od terminów ustalonych w tym harmonogramie wynikają głównie z przesunięcia terminu opracowania budżetów JST na rok 2004 oraz zaangażowania tych samych pracowników Powiatu w prace nad innymi zadaniami wdrażanymi w ramach PRI (m. in. WPI i WPF).
Prace nad przygotowaniem budżetu na rok 2004 rozpoczęły się we wrześniu tego roku. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowywaniu budżetu na rok 2004, w której zostały nakreślone ramy reformy budżetu Powiatu. Wskazano m. in. na konieczność optymalizacji wydatków w dziedzinie oświaty oraz racjonalizację funkcjonowania domów pomocy społecznej i domów dziecka. Założono również, iż wydatki na zadania oświatowe zostaną utrzymane na poziomie roku 2003. Projekt uchwały stanowi Załącznik I do niniejszego sprawozdania. Proces ten rozpoczęto od szczegółowej analizy kosztów realizacji zadań w placówkach oświatowych oraz jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. Wstępnej analizie poddano również zadania wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg.


Ad. 6,7

Zadania zostały zdefiniowanie w sposób jednolity dla poszczególnych typów jednostek. Kierownicy jednostek oraz naczelnicy wydziałów starostwa zostali zobligowani do opracowania wniosków do budżetu na rok 2004 według wytycznych podanych w zawiadomieniu o pracach nad przygotowaniem budżetu na rok 2004. Podstawowe cele, jakie zostały wyznaczone, to osiągnięcie standardów wyznaczonych w przepisach prawa.
Zawiadomienie o pracach nad budżetem oraz pismo zawierające wytyczne do planowania budżetu Powiatu na rok 2004 stanowią odpowiednio Załącznik II-a i Załącznik II-b do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z Załącznikiem II-b Jednostki realizujące zadania oświatowe zostały zobligowane do wyodrębnienia:

 • wydatków bieżących na finansowanie realizacji zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 • dotacji do placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne niż powiat osoby prawne oraz osoby fizyczne,
 • wydatków na dofinansowanie racjonalizacji sieci szkół i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • wydatków na wypłacanie odpraw i udzielanie urlopów zdrowotnych nauczycielom,
 • wydatków na nowe zadania edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zadania realizowane przez domy pomocy społecznej zostały zdefiniowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 • realizacja usług zaspokajających potrzeby bytowe,
 • realizacja usług opiekuńczych,
 • realizacja usług wspomagających.

W zakresie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych wyszczególniono zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

 • wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów,
 • wydatki związane z wyżywaniem wychowanków,
 • wydatki związane z wyposażeniem dzieci w artykuły bytowe i pomoce szkolne.

W ramach zadań drogowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg wyodrębniono:

 • zadania bieżące realizowane przez jednostkę,
 • zadania bieżące realizowane zlecane innym JST,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej.

Ad. 3,8

W ramach wytycznych do opracowania budżetu powiatu jednostki organizacyjne wyszczególniły proponowane do realizacji zadania. Propozycje do budżetu zostały sformułowane na podstawie zadań wykonywanych dotychczas, nowych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także oceny potrzeb w zakresie dążenia do standardów określonych w aktach wykonawczych.
Nie zaproponowano formatu wniosku, jednostki organizacyjne przestawiły swoje propozycje ujęcia wydatków w formie zadań. Wypełnione wnioski zostały przesłane do Skarbnika Powiatu w formie dokumentów papierowych. Materiał ten jest dostępny do wglądu w Starostwie.
W dalszej części programu prace skupiły się wokół dziedziny Opieka Społeczna. Na podstawie nadesłanych wniosków dokonano ujednolicenia zasad określania zakresów rzeczowych dla poszczególnych zadań (tak samo zdefiniowanych dla poszczególnych typów jednostek) i zaprojektowano formularz wniosku budżetowego dla każdej jednostki, który uwzględnia podział na zadania oraz zawiera uzasadnienie wydatku w postaci rzeczowego zapotrzebowania. Formularz wprowadza jednolite dla wszystkich jednostek tego samego typu opisy zadań i zasady kwalifikowania poszczególnych rodzajów kosztów. Formularz ten będzie stanowił wzór wniosku budżetowego przy opracowywaniu budżetu na lata następne. W ramach formularza dla każdej jednostki zaprojektowano wskaźniki efektywności realizacji zadania. Formularze te stanową Załączniki III-V do niniejszego sprawozdania.
Formularze zostaną także wykorzystane do przygotowania przez jednostki planów finansowych do budżetu na rok 2004 w styczniu tego roku.
Przygotowano też wstępny format wniosku dla Powiatowego Zarządu Dróg do wykorzystania w trakcie prac nad budżetem na kolejny rok 2005 - Załącznik VI do sprawozdania.


Ad. 4

Szkolenia z zakresu wdrażanej metodologii miały charakter sesji roboczych w trakcie prac nad tworzeniem budżetu Powiatu na rok 2004. Uczestniczyła w nich głównie Skarbnik gminy, która następnie podejmowała odpowiednie czynności wykonawcze względem jednostek organizacyjnych.
Przeprowadzono także szkolenie dla pracowników jednostek realizujących zadania z zakresu opieki społecznej, tj. przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem szkolenia było zapoznanie z założeniami i celem reformy, zasadami dalszych prac nad budżetem na rok 2004 - przygotowanie planów finansowych oraz wykonywanie budżetu i sprawozdawanie. Omówiono zasady opracowania formularza planu finansowego na rok 2004.


Ad. 9,10

Analiza zadań do budżetu Powiatu na rok 2004 skupiła się na kalkulacji limitów wydatków na poszczególne zadania zgodnie z ustalonymi wcześniej założeniami do budżetu.
Dokonano wstępnej kalkulacji poziomu dochodów budżetowych z subwencji oświatowej i dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej oraz dochodów z opłat za usługi opiekuńcze.
Na podstawie analizy zakresu rzeczowego zadań oraz kosztów jednostkowych zadań i świadczonych usług dokonano wstępnego podziału dostępnych środków finansowych na zadania realizowane przez poszczególne jednostki organizacyjne. Dla każdej jednostki wyznaczono limity wydatków na rok 2004.
Kalkulacje dla zadań oświatowych zostały wykonane w oparciu o kryteria rozdziału subwencji oświatowej, które odnoszą się głównie do liczby uczniów i nauczycieli w poszczególnych placówkach. Kalkulacje dla zadań z zakresu opieki społecznej oparto na średnim jednostkowym koszcie utrzymania pensjonariusza w placówce uwzględnianym przy przyznawaniu dotacji od wojewody uwzględniając dochody pobierane za usługi opiekuńcze. Dla Powiatowego Zarządu Dróg kalkulacje bazowały na kosztach dotychczas ponoszonych na realizację zadań (budżet PZD zostanie poddany dalszej reformie w kolejnym roku budżetowym).
W wyniku zastosowania jednolitych kryteriów podziału środków dokonano prawidłowej realokacji funduszy pomiędzy zadania (zadnia oświatowe i zadania z zakresu pomocy społecznej).
Dokonano przeglądu opisów zadań zaproponowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Na podstawie wykonanych kalkulacji Zarząd Powiatu zatwierdził listę zadań do budżetu na rok 2004, przy założeniu dostosowania ich zakresów rzeczowych do dostępnych środków. Lista zadań do budżetu na rok 2004 stanowi Załącznik II-c i Załącznik II-d do niniejszego sprawozdania.


Ad. 11

Z początkiem grudnia zweryfikowano kalkulacje dochodów budżetowych w oparciu o informacje z ministerstwa finansów. Na tej podstawie określono ostateczne limity wydatków na poszczególne zadania do budżetu na rok 2004.
Kryterium w określaniu zakresu rzeczowego zadań była liczba etatów, liczba dzieci w szkołach oraz liczba wychowanków domów dziecka i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Na tej podstawie skalkulowano wydatki na realizację tych zadań.
Jednostki organizacyjne powiatu zostały zobligowane do szczegółowego podziału przyznanych środków pomiędzy zadania dostosowując szczegółowy zakres rzeczowy do limitów finansowych. Etap ten zostanie zrealizowany po uchwaleniu budżetu na rok 2004 (w ramach planów finansowych).
Budżet ostatecznie został przełożony na układ tradycyjny, wymagany przepisami prawa i w takiej formie został uchwalony. Wydatki na zadania Powiatu w układzie zadań zostały załączone do projektu budżetu Powiatu zgodnie z Załącznikami VII-X do niniejszego dokumentu (zadania z zakresu opieki społecznej i drogownictwa).
Dzięki przeprowadzeniu reformy wydatki budżetowe powiatu zostały utrzymane na poziome zbliżonym do roku 2003. Ponadto, przygotowano podstawy do dalszej racjonalizacji funkcjonowania jednostek i optymalizacji sposobów realizacji zadań.


Ad. 12

Rada Powiatu uchwaliła budżet 31 grudnia 2003 roku.


Ad. 13

Zasady opracowywania i wykonywania budżetu zadaniowego zostaną włączone do procedury uchwalania budżetu Powiatu. Wprowadzenie zapisów o budżetowaniu zadaniowym do procedury powinno zapewnić w latach następnych:

 1. opracowywanie projektu budżetu w układzie zadań, jako elementu budżetu w układzie tradycyjnym w formie załącznika;
 2. opracowywanie planów finansowych w podziale na zadania jednostek (patrz Załącznik III-VI do niniejszego sprawozdania);
 3. opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadań, jako konsekwencja uchwalenia budżetu w szczegółowości zadaniowej;
 4. opracowywanie sprawozdań okresowych (kwartalnych) w układzie zadań.

Zamiany do procedury uchwalania i wykonywania budżetu Powiatu zostaną wprowadzone w roku 2004. Zmiany do procedury, które zapewnią stosowanie podejścia zadaniowego w planowaniu i wykonywaniu budżetu będą polegały na wprowadzeniu obowiązującego formatu wniosku budżetowego i planu finansowego oraz sprawozdań w układzie zadań dla jednostek realizujących zadania z zakresu opieki społecznej (zgodnie z formatem zaproponowanym w załącznikach III-VI do niniejszego dokumentu).
Skarbnik Powiatu podjęła również działania mające na celu wprowadzenie zadaniowej ewidencji wydatków. Podjęto rozmowy z dostawcą oprogramowania (systemu F-K) dotyczące dostosowania programu dla potrzeb zadaniowego księgowania, a także planowania budżetu Powiatu.


ROZDZIAŁ IV

Podsumowanie

W ramach programu PRI zaproponowano rozwój w kierunku budżetu w ujęciu zadaniowym zarówno w zakresie sposobu planowania jak i realizacji zadań. Przygotowano podstawy dla racjonalizacji wydatków i optymalizacji funkcjonowania dla wybranych jednostek realizujących zadania powiatu. Zastosowano następujące usprawnienia:

 • Wyodrębnienie zakresu rzeczowego zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w oparciu o jednolite kryteria.
 • Kalkulacja wydatków na zadania według jednolitej metodologii, opierającej się na związku wydatków z zakresem rzeczowym zadania.
 • Powiązanie zakresu rzeczowego zadań ze źródłami finansowania. W przypadku powiatu wydaje się to szczególnie istotne z uwagi na dotacyjno - subwencyjny sposób finansowania tej jednostki.
 • Większe zaangażowanie jednostek organizacyjnych w proces planowania zadań i zarządzania własnymi budżetami.
 • Zastosowanie mierników oceny realizacji zadań - efektywności finansowej i jakości - w powiązaniu z zadaniowym systemem ewidencjonowania wydatków.

Wdrożono najważniejsze elementy metodologii budżetowania zadaniowego w dziedzinie opieki społecznej, ponadto, przygotowano podstawy do wdrożenia budżetowania zadaniowego w dziedzinie oświaty i drogownictwa.
Zapoczątkowana w powiecie gryfińskim reforma budżetu powinna być kontynuowana i rozwijana zgodnie z założeniami budżetowania zadaniowego. Ocena pełnych efektów reformy wymaga co najmniej jednego pełnego roku budżetowego, celem sprawdzenia funkcjonowania wdrożonych rozwiązań, monitorowania założonych wskaźników efektywności. W następnej kolejności należy dążyć do dalszego doskonalenia narzędzia poprzez:

 • monitorowanie wskaźników efektywności realizacji zadań oraz wprowadzenia ich do systemu informacji zarządczej,
 • ewidencję i sprawozdawanie w układzie pozwalającym na identyfikację wydatków na poszczególne zadania,
 • coroczną ocenę i weryfikację założonych celów i efektów,
 • dążenie do wypracowania własnych standardów dla zadań i usług, w szczególności dla dziedzin, w których nie istnieją wskazówki wynikające z przepisów prawa,
 • rozszerzenie budżetowania zadaniowego na inne dziedziny działalności powiatu.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 • ZAŁĄCZNIK I: Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie: zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2004 rok.
 • ZAŁĄCZNIK II-a: Zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad budżetem na rok 2004.
 • ZAŁĄCZNIK II-b: Pismo do naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie założeń do budżetu na rok 2004.
 • ZAŁĄCZNIK II-c: Lista zadań do budżetu na rok 2004 realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 • ZAŁĄCZNIK II-d: Lista zadań do budżetu na rok 2004 realizowanych w dziale Opieka Społeczna.
 • ZAŁĄCZNIK III: Formularz planu finansowego w podziale na zadania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - wzór.
 • ZAŁĄCZNIK IV: Formularz planu finansowego w podziale na zadania dla Domu Pomocy Społecznej - wzór.
 • ZAŁĄCZNIK V: Formularz planu finansowego w podziale na zadania dla Domu Dziecka - wzór.
 • ZAŁĄCZNIK VI: Formularz planu finansowego w podziale na zadania dla Powiatowego Zarządu Dróg - projekt.
 • ZAŁĄCZNIK VII: Projekt budżetu Powiatu na rok 2004 w układzie zadań realizowanych przez Domy Dziecka.
 • ZAŁĄCZNIK VIII: Projekt budżetu Powiatu na rok 2004 w układzie zadań realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej.
 • ZAŁĄCZNIK IX: Projekt budżetu Powiatu na rok 2004 w układzie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 • ZAŁĄCZNIK X: Załącznik do projektu budżetu na rok 2004 - Zadania realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

data opublikowania: 2004-04-06 10:37:23
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-06 10:37:23

Strona odwiedzona 97585 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.