Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

LVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr LVI/417/2024 z dnia 2024-02-01

w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. poz. 1975) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. postanowienie § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Z zastrzeżeniem ust. 2-9, od dnia 01.03.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
  1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 70,70% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 59,40% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 55,10% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  4. Pozostałym radnym - 50,90% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.".
 2. w § 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Z zastrzeżeniem ust. 2-9, od dnia 01.07.2024 r. radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:
  1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 69,70% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 58,60% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 54,40% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  4. Pozostałym radnym - 50,20% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Wysokość diet radnych wyliczana jest na podstawie wskaźnika procentowego od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecny mechanizm wyliczania diet przy wysokim wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę, powoduje nieprzewidywalność w planowaniu oraz znaczne przyszłościowe zwiększenie diet przy jednoczesnym zanikaniu różnic w ich wysokości w zależności od pełnionej funkcji przez radnego.

Proponuje się zmniejszenie wskaźników procentowych i pozostawienie wysokości diet na poziomie nie wyższym niż dotychczasowy.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2024-02-06 11:03:34
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-06 11:03:34

Strona odwiedzona 46 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.