Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/246/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2022 - 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gryfińskiego została przygotowana na lata 2022-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

 1. Dochody
  Prognozy dochodów Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

  Dochody bieżące prognozowano w podziale na:
  1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  3. subwencję ogólną;
  4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
  5. pozostałe dochody (m. in.: opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług.

  Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
  1. dochody ze sprzedaży majątku;
  2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

  1. Dochody bieżące

   W prognozie dochodów bieżących uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz przewidywania na następne lata.

   Udział w podatkach centralnych
   Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2039 wzięto pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w kraju.

   Subwencje i dotacje na zadania bieżące
   Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o zrealizowane dochody w latach poprzednich.

  2. Dochody majątkowe

   Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 800,00 zł.

 2. Wydatki

  Prognozy wydatków Powiatu Gryfińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

  1. Wydatki bieżące

   Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
   2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
   3. pozostałe wydatki bieżące.

   Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu.
   W przypadku prognozowania wydatków bieżących w latach 2023 - 2039 uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz przewidywania na następne lata.
   Natomiast wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych.

   Wydatki na obsługę długu skalkulowano na poziomie wyższym niż obecnie obowiązujące stawki WIBOR, w związku z ich tendencją wzrostową. W latach 2023 - 2039 przyjęto oprocentowanie w wysokości 1,25%. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

  2. Wydatki majątkowe

   Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

 3. Wynik budżetu

  Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Prognozowanie w oparciu o dane historyczne powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

  Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Gryfińskiego PDF

 4. Przychody

  W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

  W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie - kredyt długoterminowy w wysokości 2 700 000, 00 zł, który zostanie przeznaczony na zaplanowane w budżecie zadania inwestycyjne oraz na nowe zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  Powiat złożył wniosek na dofinansowanie infrastruktury drogowej, przebudowę odcinków dróg powiatowych. Zadanie obejmuje:
  • remont ul. Sienkiewicza w Mieszkowicach (dł.0,46 km), jako bezpiecznego dojścia do szkoły podstawowej,
  • przebudowę ul. Szkolnej w Żabnicy, na odcinku dł.0,62 km,
  • remont ul. Dworcowej i Mieszka I w Chojnie (dł.0,62 km), poprzez wykonanie nakładki bitumicznej ul. Dworcowa oraz przełożenie kostki kamiennej przy ul. Mieszka I- go.

  Realizacja zadania jest przewidziana na lata 2022- 2023.

  Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację. Obecnie Powiat oczekuje na podpisanie wstępnej promesy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w której będą określone warunki finansowania inwestycji, po otrzymaniu wstępnej promesy, zadania inwestycyjne zostaną ujęte w WPF oraz będzie można ogłosić postępowanie przetargowe.

  Wartość zadania 5 000 000,00 zł w tym wkład własny - 250 000,00 zł zabezpieczony został w budżecie roku 2022 (dział 600, rozdział 60014, par. 6050).

  W drugiej edycji wniosków listopad - grudzień 2021 Powiat będzie składał kolejne wnioski o pozyskanie środków na realizację zadań inwestycyjnych:
  • adaptacja budynku przy ul. Łużyckiej na potrzeby mieszkaniowe (bursy),
  • termomodernizacja budynku szpitala powiatowego,
  oraz inne zadania inwestycyjne, które będą mogły być dofinansowane w ramach pozyskanych środków, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 215.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, par. 6050, dział 758, rozdział 75818, par. 6800).

 5. Rozchody

  Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, wynosi 10 985 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2039.

  Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Gryfiński PDF

 6. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

  Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

  Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

  Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:
  1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
  2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:
  1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
  2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Ponadto, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

  Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp PDF

  Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

  Graficzne przedstawienie relacji PDF

  Sytuacja Powiatu Gryfińskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2022-02-01 11:51:42
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 11:51:42

Strona odwiedzona 1271 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.