Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIII/313/2022 z dnia 2022-12-19

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583, zmiany: Dz. U. z 2022 r., poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561,poz. 1692, poz. 1733) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 127 618 143,83 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 105 486 791,86 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 22 131 351,97 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 137 415 621,38 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 111 373 462,43 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 26 042 158,95 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 9 797 477,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł,
 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 271 879,31 zł,
 3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 833 098,24 zł,
 4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 892 500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 11 004 977,55 zł,
 2. rozchody w kwocie 1 207 500,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 555 350,00 zł,
 2. celowe w kwocie 930 000,00 zł, w tym:
  1. bieżące w wysokości 730 000,00 zł z przeznaczeniem na:
   1. zarządzanie kryzysowe w kwocie 230 000,00 zł,
   2. odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 500 000,00 zł;
  2. majątkową w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 3. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 1. gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
 2. realizacją zadań finansowanych z państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
 3. realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
 4. realizacją zadań na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 743 767,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
  3. podmiotowe w kwocie 130 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 15 473 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 374 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 800 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2022-12-21 13:15:26
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-21 13:15:26

Strona odwiedzona 784 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.