Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIX/365/2023 z dnia 2023-06-29

w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 15 ust. 1 pkt 10, art. 50a ust. 2 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343, poz. 2666), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość cen biletów i opłat za przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Gryfińskiego realizowany na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich.

§ 2. W przewozie, o którym mowa w § 1, wprowadza się bilety jednorazowe oraz bilety miesięczne imienne.

§ 3. Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych.

§ 4. Wysokość ceny biletów, o którym mowa w § 2 określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Opłaty dodatkowe oraz wysokość opłaty manipulacyjnej związane z rzetelną realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie biletów jednorazowych i imiennych miesięcznych wraz z przysługującą wielkością ulgi określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.
Jedną z zasad organizowania publicznego transportu zbiorowego jest ustalenie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego - art. 15 ust. 1 pkt. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Zgodnie z art. 50a i 50b tejże ustawy Rada powiatu może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich. Ceny, o których mowa wyżej mają charakter cen maksymalnych.
W związku z powyższym ustala się ceny biletów i opłat za przewóz osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokość opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2023-07-04 13:28:59
data ostatniej aktualizacji: 2023-07-04 13:28:59

Strona odwiedzona 190 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.