Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

II sesja Rady Powiatu

2010-12-10, godz.14:00

Interpelacja nr 2/II/2010

Radny Jerzy Zgoda
dot. drogi powiatowej Grzybno - Trzcińsko Zdrój

"Na drodze powiatowej występuje silne oblodzenie drogi, brak oznakowania zagrożenia, występuje oblodzenie na całej szerokości drogi, występuje zagrożenie w ruchu pojazdów oraz zdrowia i życia ludzi".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: ZD.AD.0045-16/10)

"Odpowiadając na interpelację Nr 2/II/10 złożoną w dniu 10 grudnia 2010 r. na II sesji Rady Powiatu w Gryfinie przez Radnego Jerzego Zgodę informujemy, że w dniu 14.12.2010 r. na wskazanym odcinku drogi przeprowadzone zostały prace ziemne, których celem było skierowanie przepływu wód poboczem drogi. W chwili obecnej nie dochodzi do zalewania jezdni, a zalegający lód został mechanicznie usunięty.
Jednocześnie wszczęte zostały czynności administracyjne wobec właściciela nieruchomości, z terenu której pochodzą wody, mające na celu wyjaśnienie oraz docelowe rozwiązanie zaistniałego problemu".

data opublikowania: 2010-12-14 13:55:16
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 14:41:14

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 3/II/2010

Radny Arkadiusz Augustyniak
dot. bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 121 Banie-Gryfino w okresie zimowym

"Zwracam się z prośbą o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Dróg mającą na celu zabezpieczenie (tj. posypanie) miejsc oblodzonych stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi na w/w drodze".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
w związku z interpelacją Nr 3/II/10 skierował pisemne wystąpienie znak:ZK.KK.5120-12/10 do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie o następującej treści:

"W dniu 10 grudnia 2010 r. na II sesji Rady Powiatu w Gryfinie Radny Arkadiusz Augustyniak złożył interpelację o następującej treści:
"Zwracam się z prośbą o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Dróg mającą na celu zabezpieczenie (tj. posypanie) miejsc oblodzonych stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi na drodze Banie - Gryfino".
W związku z powyższym proszę o uwzględnienie powyższej interpelacji w dalszych działaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego".

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie
(udzielona w formie pisemnej znak: RDW-2d/421/12/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.)

"Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie odpowiadając na pismo znak Zk.KK.5120-12/10 z dnia 15-12-2010 r. informuję, że zgodnie z zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie standardami zimowego utrzymania dróg, droga woj. Nr 120 na odcinku Granica Państwa -Gryfino w ilości 6,524 km, jest utrzymywana II standardzie zimowego utrzymania dróg tj. jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości nawierzchni, po ustaniu opadów śniegu na nawierzchni drogi może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruch drogowy.

Odcinek drogi woj. Nr 120 Gryfino-Stare Czarnowo w ilości 18,683 km, oraz droga woj. Nr 121 Pniewo-Banie w ilości 19,574 km jest utrzymywany jest w III standardzie zud tj. jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na: skrzyżowaniach z drogami i koleją, na odcinkach o pochyleniu 4%, przystankach autobusowych, i innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi po ustaniu opadów śniegu na nawierzchni drogi może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych.

W związku z powyższym w celu zminimalizowania śliskości nawierzchni dróg, woj. nr 120,121 na terenie administracyjnym gminy Gryfino w miesiącu grudniu drogi są posypywane solą zwilżoną zgodnie z zatwierdzonymi standardami zud. Natomiast wielodniowe mrozy przekraczające temperaturę poniżej -10 ºC oraz intensywne opady śniegu, silne wiatry powodujący zamiecie i zawieje śnieżne spowodowały, że na nawierzchni dróg miejscami pozostała warstwa zajeżdżonego śniegu.

W dniu 23-12-2010 r. w pasie nadmorskim nastąpiło pogorszenie się warunków atmosferycznych, odwilż wraz z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem na zamarzniętej nawierzchni spowodował gołoledź, RDW w Chojnie w tym samym dniu odstąpił od przyjętych standardów i w/w drogi zostały posypane solą na całych ciągach dróg.

Należy pamiętać, że działania RDW w Chojnie polegają jedynie na minimalizowaniu skutków śliskości nawierzchni a nie całkowitym ich usuwaniem, niemniej jednak podjęte przez RDW w Chojnie działania w zakresie zminimalizowania śliskości zimowej są słuszne i zasadne, reasumując powyższe pragnę nadmienić, że Prawo o Ruchu Drogowym również nakłada na kierujących obowiązek dostosowania prędkości pojazdu do aktualnie panujących warunków na drodze".

data opublikowania: 2010-12-14 13:55:16
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-12 09:40:48

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 4/II/2010

Radna Ewa Dudar
dot. wniosku mieszkańców Powiatu Gryfińskiego o umożliwienie korzystania z opieki medycznej - chirurg dziecięcy - w Gryfinie.

"Rodzice, których dzieci doznały urazu muszą korzystać z placówek szczecińskich. Problemem często jest sam transport dzieci, nie mówiąc o "bezradności" rodziców, którzy po prostu nie wiedzą, jak postępować z poszkodowanym dzieckiem. Czas udzielenia pierwszej pomocy jest tutaj sprawą priorytetową".


Prezes Zarządu Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Jerzy Piwowarczyk
(udzielona w formie pisemnej w dniu 16 grudnia 2010 r.)

"W odpowiedzi na interpelację nr 4/II/10 informuję co następuje. Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. nie posiada w swoich strukturach oddziału pediatrycznego, a jedynie cztery podstawowe oddziały: wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny i neonatologiczny. I tylko w takich zakresach może wykonywać świadczenia medyczne. Dzieci wymagające opieki medycznej zgłaszający się do tutejszego szpitala wraz z rodzicami nigdy nie były i nie będą odsyłane bez konsultacji lekarskiej (lekarza chorób wewnętrznych, neonatologii lub chirurgii w zależności od potrzeby). Lekarz po ocenie stanu zdrowia dziecka informuje rodziców, gdzie powinni udać się, aby otrzymać właściwą pomoc medyczną. Powyższe nie dotyczy stanów zagrożenia życia. W takim przypadku każdy lekarz powinien udzielić pacjentowi pomocy medycznej. W przypadku poważnych ran i urazów lekarz zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko i odesłać do jednostki posiadającej w swoich strukturach chirurgię dziecięcą. W przypadku braku transportu własnego szpital zobowiązany jest zapewnić poszkodowanemu dziecku przewóz. Lekkie obrażenia i rany powinny być zaopatrzone w Izbie Przyjęć szpitala. Od powyższego może być odstępstwo w przypadku ran na odkrytych częściach ciała. W tym przypadku, jeśli lekarz uzna, że z powodów estetycznych ranę należy zapatrzeć w izbie przyjęć oddziału chirurgii dziecięcej, to może tam dziecko skierować. Podsumowując, o sposobie i miejscu udzielania właściwej pomocy każdorazowo decyzję podejmuje lekarz. Ponadto pragnę poinformować, że z początkiem roku 2011 szpital będzie wykonywał świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej w przyszpitalnej poradni specjalistycznej, gdzie będą wykonywane drobne zabiegi chirurgiczne, w tym również dzieci."

data opublikowania: 2010-12-14 13:57:15
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 14:45:15

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 5/II/2010

Radny Jan Podleśny
dot. budowy i remontu chodnika przy ulicy krajowej - Flisaczej, przy dojściu do Brikomarche w Gryfinie.


Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu Agnieszka Małyszko
w związku z interpelacją Nr 5/II/10 skierowała pisemne wystąpienie znak:BRZ.DK.00451-5/10 do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie o następującej treści:

"W związku z interpelacją Nr 5/II/10 Radnego Jana Podleśnego, złożoną na sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 10 grudnia 2010 r. zwracam się z zapytaniem czy i w jakim terminie planowana jest budowa i remont ciągu pieszego przy drodze krajowej - ulicy Flisaczej, dojście do sklepu Bricomarche w Gryfinie".

Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Grzegorz Dziedzina
(udzielona w formie pisemnej znak: GDDKiA-O/Sz-Z-3.uj/4254/351/2010 z dnia 29.12.2010 r.)

"Odpowiadając na pismo nr, z dnia i w sprawie j.w. (otrzymane w dniu 20.12.2010 r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie informuje, że 29.10.2009 r. odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino, na którym zostały ustalone zasady budowy chodnika na ul. Flisaczej w m. Gryfino. Efektem spotkania było sporządzenie projektu porozumienia pomiędzy tut. Oddziałem a Gminą Gryfino, które do dnia dzisiejszego nie zostało zawarte. W związku z ustalonym w w/w projekcie porozumienia podziałem obowiązków, budowa chodnika przy drodze krajowej nr 31 (ul. Flisaczej) nie została ujęta w planie rzeczowo-finansowym na 2011 rok.
Jednocześnie informujemy, że pismem nr GDDKiA-O/Sz-Z-3.ks/425/265/2010 z dnia 04.10.2010 r., został uzgodniony plan zagospodarowania terenu działki nr 235/2, 236, 237 przy ul. Flisaczej w Gryfinie (kopia pisma w załączeniu), przeznaczonych pod pawilon handlowy Intermarche z galerią handlową.
Projekt ten zabezpiecza ruch pieszy poprzez zaprojektowanie ciągów pieszych zarówno na terenie działek 237, 236, 235/2, jak i działek o nr 240, 239, 238, z dowiązaniem ich do istniejących chodników wraz z przebudową istniejącej zatoki autobusowej.
Koszt wykonania wszystkich w/w prac stanowi obowiązek i obciąża inwestora tj. "Krokus" Sp. z o.o., zgodnie z w/w uzgodnieniem".

data opublikowania: 2010-12-14 13:57:16
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-12 09:43:53

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 6/II/2010

Radny Rafał Mucha
dot. drogi powiatowej nr 1356Z Gryfino-Linie

"W związku z odpowiedzią na interpelację z dnia 30.11.br pismo nr ZD.AD.0045-15/10 otrzymaną w dniu 10.12. br. proszę o odpowiednie oznakowanie zwężenia jezdni".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: ZD.AD.0045-17/10)

"Nawiązując do interpelacji Nr 6/II/10 złożonej w dniu 10 grudnia 2010 r. na II sesji Rady Powiatu w Gryfinie przez Radnego Rafała Muchę informujemy, że odcinek drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino-Linie, na której występuje miejscowe oblodzenie, zostanie dodatkowo oznakowany znakami pionowymi A-15 "śliska jezdnia", A-11 "nierówna droga" oraz B-33 "ograniczenie prędkości do 30 km/h".

data opublikowania: 2010-12-14 13:58:15
data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 14:48:34

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.