Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

2013-06-24, godz.14:00

Interpelacja nr 40/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Jerzy Zgoda

dot. ilości zwolnionych z pracy nauczycieli w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński

"Ilu nauczycieli zostało zwolnionych z pracy w bieżącym roku w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński oraz jakie były przyczyny zwolnień".


Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz - Bień
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.40.2013)

W odpowiedzi na interpelację Nr 40/13 z dnia 21 czerwca 2013 r. informuję, że w bieżącym roku szkolnym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński wypowiedzenie warunków pracy otrzymało 17 nauczycieli, w tym:

 • 14 nauczycieli - w wyniku likwidacji Szkół Specjalnych w Gryfinie - faktyczna liczba będzie znana po naborze uczniów w nowo utworzonym Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 • 2 nauczycieli - z powodu nie wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia w związku ze zmniejszeniem liczby godzin,
 • 1 nauczyciel - w wyniku zmniejszenia liczby godzin dla wychowawców w internacie.

data opublikowania: 2013-06-26 14:38:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 12:37:01

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 41/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Jerzy Zgoda

dot. zakończenia napraw cząstkowych dróg powiatowych

"Kiedy zostaną zakończone naprawy cząstkowe dróg powiatowych. Do dnia 21.06.2013 r. nie wykonano naprawy drogi powiatowej Trzcińsko Zdrój - Grzybno".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.41.2013)

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Jerzego Zgodę informujemy, że prace związane z remontem cząstkowym drogi powiatowej nr 1384Z na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Grzybno, zostały wykonane w terminie do 28 czerwca 2013 r. Nadmieniamy jednocześnie, że istniejąca nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu zużyta i wyeksploatowana, załatanie ubytków w jednym miejscu nie gwarantuje, że w niedługim czasie nie powstaną dziury w innym miejscu. Dlatego też prace związane z remontem cząstkowym są wykonywane 2 lub 3 krotnie w ciągu roku.

Ponadto informujemy, że odcinek tej drogi od m. Strzeszów do Trzcińska Zdrój na mocy podpisanego porozumienia z gminą w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania, remontów, koszenia poboczy i wycinki krzaków należy do obowiązku Gminy Trzcińsko-Zdrój.

data opublikowania: 2013-06-26 14:40:48
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 09:10:11

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 42/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Jerzy Zgoda

dot. dokonania przeglądu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Swobnica Gmina Banie

"Proszę o dokonanie przeglądu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Swobnica Gmina Banie, przepust na kanale odwadniającym, przed skrzyżowaniem z drogą w kierunku Dłuska Gryfińskiego. Po wystąpieniu opadów tworzy się duże zastoisko wody".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.42.2013)

W zakresie odwodnienia drogi powiatowej Nr 1374Z w m. Swobnica informujemy, że studzienka kanalizacji deszczowej przy przepuście została oczyszczona a zapadnięcie chodnika spowodowane wypłukaniem podbudowy zostało naprawione.

Okresowe zastoiska wodne powstają jedynie w wyniku zatkania kratki wpustu ulicznego przez spadające liście drzew rosnących poza pasem drogowym, która po oczyszczeniu spełnia dobrze swoją funkcję.

data opublikowania: 2013-06-26 14:41:52
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 09:10:11

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 43/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski

dot. nabycia prawa do działki nr 141 obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój

"W dniu dzisiejszym, zgłosił się Pan ..., pełnomocnik Pana ..., który poprosił o wyjaśnienia dot. nabycia prawa do działki nr 141 obręb nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój przez Pana ... W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej na mocy, której Pan ... nabył prawa do wspomnianej działki i czy postępowanie prowadzone było przy udziale drugiego współwłaściciela".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.43.2013)

Prośba o wyjaśnienie podstawy prawnej na mocy, której Pan * nabył udział do 1/4 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej nr działki 141, położonej w obrębie 1 m. Trzcińko - Zdrój oraz odpowiedź na pytanie czy postępowanie było prowadzone przy udziale drugiego współwłaściciela udziału do 1/4 części Pana *.

Odpowiadając na Pana interpelację Nr 43/2013 z dnia 01.07.2013r. dotyczącą wyjaśnień co do nabycia udziału do 1/4 części w nieruchomości oznaczonej nr działki 141 położonej w obrębie 1, m. Trzcińsko Zdrój przez Państwa *, uprzejmie informuję, że, przedmiotowy udział Państwo * nabyli aktem notarialnym Rep.A.* z dnia 04.06.2013r. od osób fizycznych *.

Pani i Pan * nabyli przedmiotowy udział na drodze postępowania spadkowego po zmarłej * Zgodnie z decyzją z dnia 22.12.1979r. nr * Pani * zdała m.in. udział do 1/4 części w gruncie działki 141, położonej w obrębie 1 m. Trzcińsko Zdrój na Skarb Państwa w zamian za rentę, pozostawiając na prawach własności udział do 1/4 w budynku.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.02.1989r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz.53) właścicielom budynków znajdujących się na działce gruntu, która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983r., przysługuje nieodpłatnie na własność działka gruntu, na której te budynki zostały wzniesione.

Burmistrz Gminy Trzcińsko Zdrój decyzją z dnia 17.05.2013r. znak: * orzekł przenieść nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa współwłasność działki gruntu oznaczonej nr 141, położonej w obrębie 1, miasta Trzcińsko Zdrój w udziale po 1/8 części Pani * i Panu * (spadkobierców po *).

Następnie Aktem notarialnym z dnia 04.06.2013r. Państwo * nabyli udziały w przedmiotowej nieruchomości od *, stąd w aktualnym wypisie z ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wieczystej widnieje zapis dot. własności:

 • w udziale do 1/4 części *,
 • w udziale do 2/4 części Skarbu Państwa,
 • w udziale do 1/4 części *

Reasumując udział gruntu do 1/4 Skarbu Państwa został przywrócony na własność spadkobierców po * zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym, a następnie w drodze cywilno prawnej został nabyty przez * Powyższe zmiany właścicielskie odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postępowanie to było prowadzone bez udziału drugiego współwłaściciela Pana *, ponieważ umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy osobami fizycznymi w trybie przepisów prawa cywilnego, które nie przewidują obowiązku informowania współwłaścicieli nieruchomości o fakcie zbycia współudziału na rzecz osoby trzeciej.

* wyłączenia dokonała Anna Nikitińska Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

data opublikowania: 2013-07-03 11:39:59
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-05 09:03:59

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 44/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski

dot. zamontowania lustra drogowego w m. Czartoryja Gmina Trzcińsko - Zdrój

"Przy drodze powiatowej w miejscowości Czartoryja Gm. Trzcińsko - Zdrój zlokalizowana jest nieruchomość nr 13 Pana ... Nieruchomość ta usytuowana jest na łuku drogi gdzie występuje ograniczona widoczność pojazdów włączających się do ruchu ze wspomnianej posesji.

W związku z powyższym zapytuję czy istnieje możliwość zamontowania lustra drogowego?".


Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Maria Ilińczyk
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.44.2013)

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Piotra Bugajskiego informujemy, że po dokonaniu lustracji w terenie potwierdza się zasadność ustawienia lustra na łuku drogi powiatowej Nr 1401Z Chojna - Białęgi w miejscowości Czartoryja, dla poprawy bezpieczeństwa wyjeżdżających pojazdów z posesji nr 13.

Lustro drogowe zostanie zamówione w najbliższym okresie i zamontowane najpóźniej do końca października bieżącego roku.

data opublikowania: 2013-07-05 10:01:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-15 15:16:34

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 45/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski

dot. dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w miejscowości Trzcińsko - Zdrój

"Od tygodnia trwają wakacje. Wakacje to czas gdzie większość młodzieży starszej i młodszej jest poza kontrolą rodziców i wychowawców. To czas gdzie takie miasteczka jak Trzcińsko - Zdrój odwiedza sporo ludzi wypoczywających nad naszymi jeziorami. Od kilku dni grupa ludzi pod wpływem alkoholu zachowuje się skandalicznie wraz z naruszeniem ciszy nocnej. Piją alkohol w miejscach publicznych, a opakowania (butelki) rozbijają na chodnikach. Tym zachowaniem oraz brakiem reakcji ze strony Policji są zaniepokojeni mieszkańcy Trzcińska.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy w okresie wakacyjnym planowane są dodatkowe patrole funkcjonariuszy szczególnie patrole piesze? Jeżeli tak to czy patrole te będą odbywać się w godzinach wieczornych i późnym wieczorem?".


Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie insp. mgr. inż. Andrzej Stechnij
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.45.2013)

"W ramach realizacji zadań na terenie działania podległego mi Komisariatu Policji w Chojnie służby prewencji kierowane są w rejony zagrożone, zgodnie z cyklicznie opracowywaną analizą stanu bezpieczeństwa. Obok dzielnicowych przyporządkowanych do rejonu Trzcińsko Zdrój, na teren miasta i gminy kierowani są w ramach codziennej służby policjanci ogniw patrolowo-interwencyjnego i ruchu drogowego z Komisariatu Policji w Chojnie oraz policjanci pionu kryminalnego (w szczególności na 2 i 3 zmianie). Policjanci - jak wynika z analizy przebiegu służby - ujawniają wykroczenia szczególnie uciążliwe dla mieszkańców, a wobec osób popełniających wykroczenia stosują opisane w kodeksie wykroczeń środki karne. Dzielnicowi pełniący służbę w rejonie wykorzystują także coraz skuteczniej zapisy monitoringu miejskiego, na którym zarejestrowano zachowania niezgodne z prawem.

Poleciłem Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnie zwiększenie ilości służb, szczególnie w okresach nadchodzących dni wolnych od pracy oraz w rejonie akwenów wodnych. Natomiast wprowadzenie stałych patroli pieszych na terenie Trzcińska Zdroju w godzinach wieczorowo - nocnych, w tym okresie może być zrealizowane przede wszystkim w formie dodatkowych, płatnych służb. Do służb płatnych angażowani są funkcjonariusze, którzy dodatkowo realizują takowe w czasie wolnym dla nich, także z innych rejonów powiatu i innych jednostek Policji. Dla przykładu taką formę służb, przez okres kolejnych dwóch lat z powodzeniem wdrażał Samorząd Mieszkowic.

Takie rozwiązanie jest korzystne dla regionu, przy jednoczesnej poprawie wizerunku sprawnej administracji, która dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

Dyslokacja sił własnych, dostępnych Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie, jest uwarunkowana stopniem zagrożenia na terenie całego Powiatu Gryfińskiego i przy takiej zależności są one kierowane w pierwszej kolejności w najbardziej zagrożone rejony i miejsca.

Powyższe może generować przeświadczenie, że brakuje ciągłej służby Policji w miejscach, które są w szczególnym naszym (mieszkańców) zainteresowaniu.

Wielokrotnie zwracałem się i czynił to będę nadal, do wszystkich samorządów z propozycjami szukania wspólnych rozwiązań na ciągłą poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym wspólnym wyzwaniem".

data opublikowania: 2013-07-12 09:38:42
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-25 11:29:54

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.