Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVIII sesja Rady Powiatu

2013-10-24, godz.14:00

Interpelacja nr 49/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 197

"W obrębie Strzeszów Gm. Trzcińsko Zdrój zlokalizowana jest nieruchomość zabudowana oznaczona numerem 197. Wg zapisów w ewidencji gruntów i budynków, nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa, a użytkownikiem Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Trzcińsku Zdroju, która tak naprawdę nie istnieje. W jednym z budynków mieszkalno-gospodarczym zamieszkuje rodzina wielopokoleniowa. Najstarsi mieszkańcy od kilku lat ubiegają się o nabycie zajmowanego lokalu wraz z przynależnymi częściami.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

 • na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące stanu władania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Trzcińsku Zdroju?
 • kiedy obecni użytkownicy będą mogli nabyć nieruchomość?"

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.49.2013)

Prośba o udzielenie informacji dotyczącej nieruchomości zabudowanej budynkiem, oznaczonej nr działki 197, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińko-Zdrój tj. udzielenie odpowiedzi na zapytanie na jakim etapie znajduje się postępowanie dotyczące stanu władania RSP w Trzcińsku-Zdroju? Kiedy obecni użytkownicy będą mogli nabyć nieruchomość? Odpowiadając na Pana interpelację dotyczącą nieruchomości oznaczonej nr działki 197 położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko-Zdrój uprzejmie informuję, że Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wystąpił wnioskiem z dnia 30.01.1998r. do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 1980 r., w części dotyczącej przekazania w nieodpłatnie użytkowanie Rolniczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trzcińsku Zdroju.

Stan faktyczny przedstawia się następująco:
Orzeczeniem Prezydium Rady Narodowej w Dębnie z dnia 30.10.1959r. nr R.U-50/39/40/59 o wykonaniu aktu nadania w części dotyczącej ustalenia ceny działki siedliskowej nr 197 o pow.0,29ha zabudowanej domem mieszkalnym, sienią, stodołą i oborą z przybudówką, położonej w obrębie Strzeszów, gmina Trzcińsko Zdrój nadanej na współwłasność * w udziale do 2/3 części, pozostały zaś udział - do 1/3 części stanowił własność Skarbu Państwa Państwowego Funduszu Ziemi.

Jak wynika z odpisu z księgi wieczystej nr 1785 udziały ustalone na przedmiotowej nieruchomości zostały ujawnione w księdze wieczystej. Decyzją Urzędu Powiatowego Powiatu Chojeńskiego Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z dnia 28.11.1974r. nr PFZ 462/126/74 został przekazany udział do 1/3 części ww. nieruchomości, w użytkowanie Kółka Rolniczego w Strzeszowie. W wykonaniu decyzji protokół zdawczo-odbiorczy. W roku 1975 * wraz z żoną * przekazali na własność Państwa gospodarstwo rolne za rentę, decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Trzcińsko Zdrój z dnia 01.09.1975r. na Rol. 6040/32/75, w tym również udział do 2/3 w działce 197. Decyzją powyższą wyłączono spod przejęcia na własność Państwa, zabudowania jako odrębny od gruntu przedmiot własności * i *. Następnie * i * małż. * sprzedali swój udział w ww. zabudowaniach, jako odrębny od gruntu przedmiot własności, na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trzcińsku - Zdroju aktem notarialnym z dnia 03.03.1978r. Rep.A 845/1978. Istniejący stan prawny przedmiotowej działki został ujawniony w księdze wieczystej nr 1785 i jak wynika z odpisu z księgi wieczystej sporządzonego w dniu 18.03.1997r., trwa przez cały czas.

Aczkolwiek z powyższych dokumentów wynika jednoznacznie, iż zabudowania w udziale do 2/3 części stanowią własność SKR w Trzcińsku-Zdroju, to decyzją Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Szczecinie z dnia 14.08.1980r. nr PFZ 453/78/80 została przekazana na rzecz RSP im.25-Lecia PRL w Trzcińsku-Zdroju działka nr 197- w całości i bez określenia istniejących udziałów. W uzasadnieniu tej decyzji również nie wykazano jej stanu prawnego i faktycznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło pismem z dnia 23.09.2010r. o podanie obecnego stanu prawnego dla tej działki oraz nadesłanie wypisu z rejestru gruntów. Przedmiotowe dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa pismem z dnia 13.10.2010r. Ponownie pismem z dnia 23.01.2013r. Ministerstwo wystąpiło o wskazanie interesu prawnego w tej sprawie Państwa * i *, w szczególności o podanie czy w/w osobom przysługuje tytuł prawnorzeczowy do przedmiotowej nieruchomości. Pismem z dnia 10.05.2013r. Starosta poinformował, że Państwo * i * wynajmowali przedmiotową nieruchomość od Spółdzielczego Zespołu Rolników z siedzibą w Strzeszowie. Jednocześnie informuję, że Starosta corocznie występował do Ministerstwa z monitem o udzielenie informacji na jakim etapie znajduje się przedmiotowa sprawa.

Mając powyższe na uwadze informuję, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Starosta nie jest władny wygasić użytkowanie, mimo, że z wnioskiem o wygaszenie użytkowania i przekazanie długoletniemu użytkownikowi Panu * wystąpił Spółdzielczy Zespół Rolników w Strzeszowie.

* wyłączenia dokonała Anna Nikitińska Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

data opublikowania: 2013-10-25 12:12:11
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-05 12:46:22

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 50/13

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. zadania związanego z prowadzeniem i funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

"Zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju obecnie prowadzi Stowarzyszenie "Dom z Sercem". Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Wojewoda, a w zakresie realizacji umowy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Odnosząc się do ostatnich doniesień medialnych dot. Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju zapytuję:

 • kiedy miała miejsce ostatnia kontrola (kompleksowa) realizacji zadania przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem" i czy wykazała nieprawidłowości,
 • czy zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej jest wykonywane nie tylko zgodnie z umową, ale czy przestrzegane są przepisy prawa nie tylko obowiązujące w tym zakresie (np. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy)".

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.50.2013)

W treści interpelacji pojawiły się następujące pytania:

 1. "Kiedy miała miejsce ostatnia kontrola (kompleksowa) realizacji zadania przez Stowarzyszenie "Dom z Sercem" i czy wykazała nieprawidłowości?"
 2. "Czy zadanie związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej jest wykonywane nie tylko zgodnie z umową, ale czy przestrzegane są przepisy prawa nie tylko obowiązujące w tym zakresie (np. Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Pracy)?".

Ad. 1 Ostatnia kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju miała miejsce w kwietniu 2011 r. i nie wykazała żadnych nieprawidłowości, nie było też sformułowanych zaleceń pokontrolnych. W październiku 2012 r. PCPR przeprowadził kontrolę w zakresie analizy dotacji, kosztów utrzymania mieszkańców oraz dokumentów ilustrujących opiekę nad mieszkańcem domu. Ostatnia przeprowadzona kontrola miała miejsce w dniu 08.03.2013 r. była przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie prawnej ochrony pracy.
Poza w/w kontrolami na bieżąco monitorowane jest wykorzystanie dotacji od wojewody zachodniopomorskiego, w styczniu każdego roku szczegółowo sprawdzane są koszty domu na podstawie których wyliczany jest średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ad. 2 Stowarzyszenie "Dom z Sercem" prowadzi Dom Pomocy Społecznej na zlecenie powiatu gryfińskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi stowarzyszeń. W zakresie dysponowania środkami publicznymi Stowarzyszenie musi stosować zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy i inne. Do chwili obecnej nie było żadnej informacji, że DPS Trzcińsko-Zdrój nieprzestrzegane jest obowiązujące prawo.

data opublikowania: 2013-10-25 12:12:11
data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 13:03:59

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Rybacka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.