Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2014-08-28, godz.14:00

Interpelacja nr 64/14

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska

"Ze względu na złożoność sprawy, proszę o opracowanie specjalnego zestawienia - harmonogramu (np. w formie tabelarycznej) przedstawiającego już wykonane i planowane zadania mające na celu obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów w związku z podtapianiem drogi wojewódzkiej nr 124 oraz drogi powiatowej Orzechów - Niesułów w wyniku podwyższonego stanu wód w zbiorniku. W wykazie proszę ująć:

 • prace dotychczas zrealizowane - jakie, kiedy, koszt, kto wykonywał bądź kto decydował o ich realizacji,
 • prace planowane - jakie, kiedy (przybliżone bądź przewidywane terminy), koszt, kto będzie wykonywał bądź kto decyduje o ich realizacji.
 • przewidywaną datę zakończenia realizacji zadania oraz koszt ogólny (jeśli jest możliwe podanie na obecnym etapie).

Bardzo dziękuję pani Lucynie Krzemińskiej, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie za bardzo wyczerpujące udzielanie pisemnych odpowiedzi na moje dotychczasowe zapytania i składane wnioski w powyższym temacie".


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.64.2014)

"W odpowiedzi na Pani prośbę o opracowanie zestawienia przedstawiającego już wykonane i planowane do wykonania zadania mające na celu obniżenie i stabilizację wód jeziora Orzechów w związku z podtapianiem drogi wojewódzkiej nr 124 oraz drogi powiatowej Orzechów - Niesułów, przedstawiam poniżej harmonogram wykonanych i planowanych do wykonania działań i robót związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia. Informuję jednocześnie, że wszystkie wymienione w niniejszym zestawieniu dokumenty, jak również te wytworzone i zebrane w trakcie wykonywanych czynności, a nie wyszczególnione poniżej, znajdują się do wglądu w pokoju nr 11 Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

 1. Pismo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie z dnia 11.04.2012 r. znak: RDW-2-2e/431/1/2012 informujące o złym stanie urządzeń melioracyjnych, których zły stan techniczny może mieć wpływ na podwyższenie poziomu wody jeziora Orzechów oraz w konsekwencji pogorszenie stanu przebudowanego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 124 przebiegającej na styku z jeziorem.
 2. Wniosek Pana Krzysztofa Nowaka (protokół przyjęcia wniosku z 30.03.2012 r.) w sprawie remontu i doprowadzenia do przejezdności drogi powiatowej od Orzechowa w kierunku Niesułowa.
 3. Oględziny drogi wojewódzkiej oraz drogi powiatowej zagrożonych podwyższonym stanem wód jeziora Orzechów, przeprowadzone przez Starostę Gryfińskiego w dniu 25.04.2012 r. przy udziale Pana Krzysztofa Nowaka, ZZDW Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie oraz Burmistrza Cedyni.
 4. Opinia Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie Terenowy Oddział w Gryfinie z dnia 10.05.2012 r. znak: EGR.506/28/1/2012/BM, w sprawie stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach Orzechów i Łukowice.
 5. Pismo Starosty Gryfińskiego z dnia 11.06.2012 r. znak: OŚ.6331.17.2012.BG zawierające wnioski z dokonanych w terenie oględzin, analizy dostępnych dokumentów i materiałów kartograficznych, w tym wstępne założenia rozwiązania problemu, których trafność została potwierdzona sporządzoną we wrześniu 2014 r. na zlecenie Starosty Gryfińskiego analizą techniczną wykonaną przez firmę Piotr Baliński Projekt.
 6. W dniu 18.06.2014 r. Starosta Gryfiński przeprowadził ponowne oględziny kluczowych dla sprawy miejsc przy udziale zainteresowanych właścicieli gruntów, w tym przedstawicielami Gminy Cedynia i Panem Krzysztofem Nowakiem, co zastało pod-sumowane pismem Starosty Gryfińskiego z dnia 28.06.2012 r.
 7. Pismo Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie z dnia 19.06.2012 r. znak: RDW.2e/431/3/2012 zawierające wstępną propozycję zaangażowania środków finansowych ZZDW, które zostałyby przeznaczone na wykonanie urządzeń służących do obniżenia i stabilizacji wód jeziora Orzechów, zaś po stronie Starosty Gryfińskiego pozostawałoby wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.
 8. Wystąpienie Starosty Gryfińskiego o opinię prawną z dnia 06.07.2012 r. w sprawie odpowiedzialności właściciela wód stojących za szkody spowodowane przez te wody, w aspekcie ustawy Prawo wodne i innych ustaw i kodeksów.
 9. Opinia prawna Kancelarii Prawniczej SDO s.c. z dnia 26.07.2012 r. wskazująca na odpowiedzialność właściciela wody stojącej (jeziora bezodpływowego) za ewentualne szkody wyrządzone przez podwyższony stan wód takim zbiorniku.
 10. Wstępne pomiary geodezyjne wykonane w dniu 04.07.2013 r. przez pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie obejmujące ustalenie aktualnego poziomu wód w jeziorze, rzędne terenu na planowanej trasie rurociągu "odwadniającego" jezioro oraz ustalenie rzędnych kluczowych punktów istniejących urządzeń melioracyjnych przewidzianych jako odbiornik wód z jeziora.
 11. Prośba Starosty Gryfińskiego z dnia 06.08.2013 r. znak:GN.3032.9.2013.LZ skierowana do Wojewody Zachodniopomorskiego o pomoc finansową w formie dotacji na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - rowów i rurociągów w obrębach Orzechów i Łukowice związanych z planowanym obniżeniem i stabilizacją wód jeziora Orzechów, pozostającego również własnością Skarbu Państwa. Pismo zawierało wszystkie dotychczasowe ustalenia dokonane podczas prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego czynności, w tym wstępną wycenę robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych w obrębach Orzechów i Łukowice oszacowaną na 80 000 zł.
 12. W dniu 11.09.2013 r. Starosta Gryfiński wystąpił z zapytaniem ofertowym do czterech firm z branży wodno-melioracyjnej o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robót konserwacyjnych rowów szczegółowych zlokalizowanych na działkach pozostających własnością Skarbu Państwa oraz rurociągach drenarskich związanych funkcjonalnie z tymi rowami w obrębach Orzechów i Łukowice, przewidzianych jako odbiornik wód z jeziora Orzechów.
 13. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak: IR-2.3146.2.15.2013.DS z dnia 18.09.2014 r. w sprawie przyznania dotacji na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa - rowów szczegółowych zlokalizowanych w gm. Cedynia w obrębach Orzechów i Łukowice, w wysokości 68 000 zł.
 14. Zarządzenie Starosty Gryfińskiego Nr 83/2013 z dnia 19.09.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r. oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 r.
 15. W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że rowy zlokalizowane w obrębie Łukowice zostały skomunalizowane i przeszły tym samym na własność Gminy Cedynia ? adnotacja urzędowa z 09.10.2013 r.
 16. W dniu 10.10.2014 r. Starosta Gryfiński wystąpił z obszernym pismem znak: OŚ.6331.17.2012.BG do Burmistrza Gminy Cedynia, w którym została przedstawiona aktualna sytuacja jeziora Orzechowskiego, wnioski z przeprowadzonych do tej pory czynności i analiz oraz możliwe kierunki działań. Starosta Gryfiński zwrócił się również do Burmistrza o rozważenie uczestnictwa Gminy Cedynia w konserwacji rowów zlokalizowanych w obrębie Łukowice, które stanowiły już własność Gminy Cedynia, oraz rurociągów drenarskich związanych funkcjonalnie z tymi rowami. Dopiero objęcie konserwacją całego ciągu drenarskiego, mającego w przyszłości służyć do odprowadzania wód jeziora Orzechów dawało szansę powodzenia przedsięwzięcia. W związku z zaistniałą sytuacją zaproponowano Gminie Cedynia udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 50 000 zł, co powinno stanowić około 70% kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Łukowice.
 17. W dniu 24.10.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni odbyło się na wniosek Burmistrza Cedyni (pismo z 22.10.2014 r.) spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Cedynia oraz pracownik WOŚRiL Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na którym omówiono kwestie techniczne związane z planowanymi działaniami zmierzającymi do obniżenia wód jeziora Orzechów oraz zagadnienia związane z konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych obrębów Orzechów i Łukowice, w szczególności możliwości zaangażowania Gminy Cedynia w prowadzenie i nadzorowanie robót, przy wykorzystaniu dotacji zaproponowanej przez Starostę Gryfińskiego.
 18. W dniu 29.10.2013 r. zawarto umowę Nr 2/OŚ/13 pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a firmą Usługi Melioracyjne s.c. K. Wielopolski Z. Sędłak na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - rowów o łącznej długości około 1036m oraz rurociągów drenarskich o długości około 535 m zlokalizowanych na działkach nr 339/1, 12/1, 339/3, 25/1, 74/1, 76/1, 77, 308, 11 obr. Orzechów oraz działce nr 15 obr. Łukowice gm. Cedynia. Wartość zlecenia wyceniona została na 55.350 zł zaś termin realizacji od 31.10.2013 r. do 12.12.2013 r.
 19. W dniu 08.11.2013 r. Starosta Gryfiński wystąpił do właścicieli działek, na których zlokalizowane były urządzenia melioracji wodnych szczegółowych objętych pracami konserwacyjnymi o zgodę na wejście na grunt w celu przeprowadzenia robót konserwacyjnych.
 20. W dniu 05.12.2013 r. Zarząd Powiatu Gryfińskiego wyraził zgodę na zlecenie firmie Usługi Melioracyjne s.c. K. Wielopolski Z. Sędłak wykonania konserwacji odcinka rowów Skarbu Państwa oraz związanych z nimi rurociągów drenarskich zlokalizowanych w obrębie Baniewice gm. Banie o łącznej długości 850 m rowów i 70 m rurociągów drenarskich za kwotę 12 650 zł brutto pochodzącą z pozostałej części dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przyznanej w wysokości 68 000 zł, przeznaczonej na realizację zadania pn. "Konserwacja rowów Skarbu Państwa w gminie Cedynia, obręb Łukowice i Orzechów - zgodnie z wyciągiem z protokołu Nr 157/IV/2013 posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. Zgoda na wykorzystanie pozostałej części dotacji na prace konserwacyjne w obrębie Baniewice została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 06 grudnia 2013 r., co pozwoliło wykorzystać w całości środki pozyskane przez Powiat Gryfiński z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, która nie została w pełni wykorzystana na realizację zadania w gm. Cedynia.
 21. W dniu 19.12.2013 r. został przeprowadzony odbiór robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Orzechów stanowiących własność skarbu Państwa, zleconych przez Powiat Gryfiński i zrealizowanych ze środków przyznanych w dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Czynności zostały przeprowadzone przy udziale przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Gminy Cedynia, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gryfinie oraz wykonawcy robót.
 22. W dniu 23.12.2013 r. Starosta Gryfiński przedłożył Wojewodzie Zachodniopomorskiemu rozliczenie prac wykonanych w roku 2013 środkami budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego polegających na konserwacji rowów Skarbu Państwa oraz urządzeń związanych funkcjonalnie z tymi rowami, w obrębie Orzechów gmina Cedynia oraz obrębie Baniewice gmina Banie.
 23. W dniu 31.03.2014 r. Starosta Gryfiński zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo z 31.03.2014 r. znak: GN.3032.9.2013.LZ) o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 150 000 złotych, które będą niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych jak również budowy samego rurociągu mającego połączyć jezioro Orzechów z istnie-jącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.
 24. Wojewoda Zachodniopomorski zwrócił się do Starosty Gryfińskiego pismem z dnia 22.04.2014 r. o przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów wykonania poszczególnych prac wymienionych w piśmie Starosty z dnia 31.03.2014 r. znak: GN.3032.9.2013.LZ.
 25. W odpowiedzi na pismo Burmistrza Cedyni znak: INF.6332.7.2013 z dnia 24.03.2014 r. Starosta Gryfiński poinformował pismem z dnia 05.05.2014 r. znak: OŚ.6331.17.2012.BG o możliwościach i szczegółach związanych z przekazaniem Gminie Cedynia dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego na udrożnienie i zapewnienie stałego i niezakłóconego przepływu wód w rowach pozostających własnością Gminy Cedynia oraz rurociągach związanych funkcjonalnie z tymi rowami, zlokalizowanych w obrębie Łukowice.
 26. W dniu 07.05.2014 r. Starosta Gryfiński wystąpił w ramach rozpoznania rynku do czterech firm z branży projektowania w budownictwie wodnym o przedstawienie szacunkowych kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych związanych z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów.
 27. W dniu 08.05.2014 r. Starosta Gryfiński poinformował Wojewodę Zachodniopomorskiego, że jest w trakcie rozpoznawania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Wojewoda został również poinformowany, że zada-nie realizowane będzie w dwóch etapach:
  1. wykonania projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia,
  2. budowy samego rurociągu łączącego jezioro Orzechów z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.
 28. Według informacji uzyskanych od firm do których zostało skierowane zapytanie koszty wykonania niezbędne dokumentacji kształtować się mogły w granicach od 50 000 do 90 000 zł.
 29. W dniu 04.06.2014 r. do Starosty Gryfińskiego wpłynęło pismo Wojewody Zachodnio-pomorskiego znak: FB-1.31111.60.4.2014.JŻ informujące o zwiększeniu dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, pozwalających na prawidłowe wykonanie rurociągu łączącego jezioro Orzechów z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.
 30. W dniu 10 czerwca 2014 r. Starosta Gryfiński zwrócił się do pięciu firm z branży projektowania w budownictwie wodnym z zapytaniem o wycenę" na wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych związanych z wykonaniem rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia"
 31. W dniu 03.07.2014 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Gryfinie zatwierdzono wybór Wykonawcy dokumentacji dla przedsięwzięcia - firmę Piotr Baliński Projekt ze Złocieńca, mającego zrealizować zadanie za kwotę 54,858 zł - Protokół nr 186/IV/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie
 32. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dn. 10.07.2014 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania "Stabilizacja wód jeziora Orzechów w celu zabezpieczenia dróg oraz gruntów sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem jego nadmiernie spiętrzonymi wodami, oraz umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gryfińskiego dla Gminy Cedynia w ramach realizacji w/w zadania. Dokumenty te zostały w dn. 10.07.2014 r. przesłane drogą elektroniczną do Urzędu Miejskiego w Cedyni, natomiast oryginały tych dokumentów pocztą tradycyjną następnego dnia.
 33. W dniu 31.07.2014 r. pismem znak:INF.6332.7.AP Burmistrz Cedyni przesłał Staroście Gryfińskiemu podpisane porozumienie oraz umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania konserwacji urządzeń melioracyjnych we wsi Łukowice.
 34. Zgodnie z informacjami uzyskiwanymi od pracowników merytorycznych w Urzędzie Miasta Cedyni oraz oględzinach niektórych odcinków ciągu melioracyjnego w obrębie Łukowice można stwierdzić, że prace polegające na konserwacji rowów należących do gminy Cedynia oraz związanych z nimi funkcjonalnie rurociągów drenarskich zostały niemal całkowicie zakończone, zaś jakość ich wykonania nie budzi zastrzeżeń, przynajmniej na lustrowanych do tej pory odcinkach. Zgodnie z kosztorysem przedłożonym przez Burmistrza Gminy Cedynia w dniu 03.07.2014 r. całkowity koszt zadania wynosić będzie 31.374,64 zł. Po zakończeniu robót zostanie przeprowadzony ich komisyjny odbiór.
 35. W dniu 03.09.2004 r. w siedzibie Starosty Gryfińskiego przy ul. Sprzymierzonych 4 odbyła się prezentacja wyników ekspertyzy technicznej wykonanej dla przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu i stabilizacji wód jeziora Orzechów, zaś dalsze czynności związane z tą częścią zadania będą realizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji

Zakończenie przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu i stabilizacji wód jeziora Orzechów wymaga przeprowadzenia następujących działań:

 1. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania, co powinno być zrealizowane do dnia 11 grudnia 2014 r., zaś koszt realizacji zadania w wysokości 54.858 zł.
 2. Wykonanie rurociągu łączącego jezioro Orzechów z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Orzechów. Szacowany koszt budowy rurociągu wynosić może około70000zł. Dokładne wyliczenie kosztów budowy rurociągu wraz z kosztorysami będą sporządzone w ramach przygotowywanej przez firmę Piotr Baliński Projekt dokumentacji technicznej.
 3. Zapewnienie bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębach Orzechów i Łukowice związanych z odprowadzaniem wód z jeziora Orzechów oraz kształtujących stosunki wodne na gruntach rolnych objętych korzystnym oddziaływaniem tych urządzeń. O ile utrzymanie urządzeń związanych z odprowadzaniem wód z jeziora Orzechów będzie należało do Powiatu Gryfińskiego w ramach uzyskanych decyzji administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę) o tyle zadanie utrzymania rowów i rurociągów melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Łukowice należało będzie do zainteresowanych właścicieli gruntów, którzy odnoszą korzyści z funkcjonowania tych urządzeń, zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 ustawy Prawo wodne.
 4. Przywrócenie funkcjonalności i bieżące utrzymanie rurociągu, którego trasa przebiega przez grunty Nadleśnictwa Chojna. Urządzenie to służy wyłącznie do odprowadzania wód z urządzeń melioracyjnych obrębu Orzechów i Łukowice i wprowadzania ich do jeziora Ostrów. Utrzymanie tego urządzenia powinno również być zapewnione przez użytkowników gruntów rolnych, na których zlokalizowane są urządzenia melioracyjne wprowadzone do tego rurociągu. Z uwagi na zły stan techniczny tego urządzenia oraz konieczność przeprowadzenia skomplikowanych robót konserwacyjnych, w zakresie których będzie z pewnością wymiana poszczególnych odcinków rurociągu koszt realizacji tego zadania może przekroczyć możliwości zobowiązanych do tego rolników m. Orzechów i Łukowice, zaś charakter robót wyklucza wykonanie ich systemem gospodarczym przez poszczególnych zainteresowanych właścicieli gruntów.

W związku z powyższym, niezbędne będzie rozważenie, czy do konserwacji urządzenia zobowiązani będą właściciele gruntów rolnych odnoszących korzyści z jego funkcjonowania, zgodnie z art. 77 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo Wodne, czy też zadanie to zostanie zrealizowane analogicznie jak roboty konserwacyjne urządzeń w obrębach Orzechów i Łukowice, tj. ze środków budżetu Wojewody Zachodnio-pomorskiego przy zaangażowaniu środków z budżetu Powiatu Gryfińskiego i Gminy Cedynia. Z uwagi na skomplikowany i wielowątkowy charakter zagadnienia niezbędne będzie oszacowanie kosztów robót oraz konsultacje między Powiatem Gryfińskim, Gminą Cedynia oraz zainteresowanymi użytkownikami gruntów rolnych w obrębach Orzechów i Łukowice, co pozwoli dopiero znaleźć optymalne rozwiązanie problemu".

data opublikowania: 2014-09-01 11:13:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 10:29:25

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 65/14

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska

"Proszę o udzielenie szczegółowych informacji na temat prowadzonego przez Wydział Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wyjaśniania sprawy dotyczącej problemu nieskuteczności odbioru wód deszczowych przez urządzenia kanalizacji w pobliżu posesji pana ...* przy ulicy B. Chrobrego w Cedyni".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
(udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.65.2014)

"W odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący problemu odbioru wód deszczowych przez urządzenia kanalizacji w pobliżu posesji Pana .....*, zamieszkałego przy ul. Chrobrego w Cedyni wyjaśniamy, że ukształtowanie terenu w tej części miasta powoduje spływ wód opadowych, zarówno z powiatowej, jak również gminnej części ulicy. Z uwagi na powyższe wystąpiliśmy do burmistrza gminy z wnioskiem o zwiększenie ilości urządzeń na gminnym odcinku ulicy. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, iż taka konieczność nie zachodzi. Natomiast w zakresie odcinka powiatowego zamontowane zostały dwa dodatkowe wpusty uliczne, które ograniczyły do minimum spływ wód opadowych z powiatowej części ulicy".

data opublikowania: 2014-09-01 11:13:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 10:34:23

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Interpelacja nr 66/14

Wiceprzewodnicząca Rady Alicja Kordylasińska

"Proszę o zaplanowanie i przeprowadzenie w 2014 r. przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie czynności kontrolno-rozpoznawczych (w tym także pod ciśnieniem) hydrantów na terenie wsi położonych w gminie Cedynia oraz udzielenie szczegółowych informacji na temat wyników tej kontroli i podjętych decyzji. Proszę także o dokonanie oceny funkcjonowania sieci wodociągowych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gryfińskiego.

W odpowiedzi na moją wcześniejszą interpelację złożoną w 2013 r. skontrolowano 18 hydrantów na terenie miasta Cedynia. W związku z wykrytymi wówczas nieprawidłowościami (usuniętymi w wyniku wydania decyzji administracyjnej) oraz niedawnym pożarem w Lisim Polu, zasadne jest skontrolowanie pozostałych hydrantów na terenie gminy Cedynia oraz dokonanie oceny funkcjonowania sieci wodociągowej na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w powiecie.

Biorąc także pod uwagę fakt, że w piśmie z 02.04.2014 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie informował, iż zwrócił się do władz gmin powiatu gryfińskiego z prośbą o przedstawienie istotnych informacji w aspekcie p.poż., proszę o zbiorcze zestawienie wyników nadesłanych informacji zwrotnych m.in. na pytania:

 • W których miejscowościach powiatu gryfińskiego i w jakim zakresie były robione ostatnie przeglądy i badanie wydajności hydrantów zewnętrznych?
 • Jakie stwierdzono nieprawidłowości i jakie kroki podjęto w celu ich wyeliminowania?"

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
(odpowiedź udzielona w formie pisemnej znak: BRZ.0003.66.2014)

"W odpowiedzi na pismo ZK.5521.6.2014.WD z dnia 2 września 2014 r. dotyczące interpelacji Nr 66/14 z dnia 27.08.2014 r. złożonej przez radną Panią Alicję Kordylasińską informuję, że w kwietniu br. do gmin powiatu gryfińskiego wystosowane zostało pismo z prośbą o przekazanie informacji w zakresie stanu technicznego sieci wodociągowych przeciwpożarowych. Uzyskane w odpowiedziach informacje miały pozwolić na dokonanie analizy i oceny aktualnego stanu zabezpieczenia miejscowości w wodę do celów przeciwpożarowych. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie wpłynęły odpowiedzi z 7 gmin. Zgodnie z otrzymanymi informacjami stan sieci hydrantowej przedstawia się następująco:

1. Gmina Banie:
Przeglądy hydrantów przeprowadzone od maja do lipca 2013 r. w miejscowościach: Swobnica, Dłusko Gryfińskie, Baniewice, Banie, Babinek, Lubanowo, Rożnowo, Kunowo, Sosnowo, Parnica, Dłużyna, Piaskowo, Piaseczno, Górnowo. Kontrola w Tywicy w kwietniu 2014r.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Niesprawne hydranty - 3 szt.,
 • Brak uszczelek w nasadach hydrantowych - 18 szt.,
 • Brak lub uszkodzone nasady - 10 szt.

Nie prowadzono pomiarów wydajności hydrantów.

2. Gmina Chojna:
Przeglądy hydrantów przeprowadzone we wrześniu 2012 r. w miejscowościach: Chojna, Godków Osiedle, Grzybno. Przeglądy w czerwcu i lipcu 2013 r. w miejscowościach: Nawodna, Garnowo, Lisie Pole, Graniczna, Krajnik Górny, Grabowo, Krajnik Dolny, Zatoń, Strzelczyn, Rurka, Białęgi, Brwice, Jelenin, Narost, Kamienny Jaz, Strzeszówek, Stoki, Mętno, Łaziszcze, Czartoryja, Krzymów, Godków wieś.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Niesprawne hydranty - 2 szt.,
 • Brak uszczelek w nasadach hydrantowych - 22 szt.,
 • Brak lub uszkodzone nasady - 8 szt.

Nie prowadzono pomiarów wydajności hydrantów.

3. Gmina Mieszkowice:
Przeglądy hydrantów w marcu i kwietniu 2014 r. w miejscowościach: Mieszkowice, Goszków, Wierzchlas, Troszyn, Kępa Troszyńska, Sitno, Błeszyn, Gozdowice, Zielin, Kurzycko, Kłosów, Kłosów Stary, Czelin, Stare Łysogórki.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Niesprawne hydranty - 2 szt.,
 • Brak uszczelek w nasadach hydrantowych - 15 szt.,
 • Brak lub uszkodzone nasady - 8 szt.

Zgodnie z protokołem wszystkie usterki usunięto, a niesprawne hydranty wymieniono na nowe. Brak dokumentacji potwierdzającej pomiary wydajności hydrantów.

4. Gmina Moryń
Przeglądy hydrantów przeprowadzone w kwietniu 2014 r. w miejscowościach: Gądno, Przyjezierze, Klępicz, Witnica, Witniczka, Wisław, Nowe Objezierze, Stare Objezierze, Dolsko, Bielin oraz w marcu 2013 r. w Moryniu.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Uszkodzona nasad w 1 hydrancie,
 • Hydranty podziemne zasypane ziemią - 2 szt.,
 • Braki w oznakowaniu hydrantów - 9 szt.

5. Gmina Stare Czarnowo:
Przeglądy hydrantów przeprowadzone w kwietniu 2014 r. w miejscowościach: Dobropole, Stare Czarnowo, Glinna, Żelewo, Żelisławiec, Binowo, Kołowo, Kartno, Dębina, Nieznań.
Stwierdzone nieprawidłowości:

  Niesprawne hydranty: 1 w Żelisławcu, 2 w Binowie, 1 w Kartnie.

Przedstawiono protokół z przeglądu hydrantów wraz z wydajnością zlokalizowanych do 75 m od świetlic wiejskich w miejscowościach: Stare Czarnowo, Dobropole, Żelisławiec, Binowo, Nieznań. Na pozostałe hydranty nie przedstawiono protokołu z pomiarów wydajności.

6. Gmina Trzcińsko Zdrój:
Przeglądy hydrantów przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2013 r. w miejscowościach: Rosnowo, Chełm Górny, Klasztorne, Strzeszów, Góralice, Cieplikowo, Dobropole, Tchórzno.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Niesprawne hydranty - 3 szt.,
 • Brak uszczelek w nasadach hydrantowych - 10 szt.

Zgodnie z protokołem wszystkie usterki usunięto, a niesprawne hydranty wymieniono na nowe. Nie prowadzono pomiarów wydajności hydrantów.

7. Gmina Widuchowa:
Przeglądy hydrantów przeprowadzone w maju i sierpniu 2014 r. w miejscowościach: Ognica, Widuchowa, Krzywin, Rynica, Żelechowo, Polesiny, Żarczyn, Kiełbicze, Kłodowo, Dębogóra, Marwice, Pacholęta, Czarnówko, Lubicz, Lubiczyn, Stacja PKP, Bolkowice.
Stwierdzone nieprawidłowości:

 • Niesprawne hydranty: Widuchowa - 3 szt., Krzywin - 3 szt., Żelechowo - 1 szt., Żarczyn - 1 szt., Marwice - 1 szt., Pacholęta - 1 szt., Czarnówek - 1 szt.
 • Uszkodzona nasada w 1 hydrancie,
 • Braki w oznakowaniu 18 hydrantów.

Brak dokumentacji potwierdzającej pomiary wydajności hydrantów.

Z gmin Gryfino oraz Cedynia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone są przez Państwową Straż Pożarną na podstawie m.in.:

 • rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 94, poz. 788)
 • wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej,
 • oraz innych podstaw określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednol. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. poz 1030).

oraz innych podstaw określonych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednol. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) jak również w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. poz 1030).

W roku bieżącym zaplanowana została kontrola hydrantów na terenie gminy Moryń (IV kwartał) oraz kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w dniu 19 września br. na terenie miasta Cedynia. Plan czynności kontrolno-rozpoznawczych na rok bieżący jest już zatwierdzony i realizowany, a przeprowadzone w ciągu ostatnich lat kontrole sieci hydrantowych na terenie powiatu gryfińskiego nie wykazały nieprawidłowości, które by wskazywały na rażące zaniedbania. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że średnio co 8-10 hydrant jest niesprawny. Informuję jednocześnie, że funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie podczas czynności kontrolnych nie prowadzą pomiarów wydajności oraz ciśnienia w hydrantach, gdyż to właśnie do obowiązków zarządcy sieci wodociągowej przeciw-pożarowej należy co najmniej raz w roku dokonać przeglądu i konserwacji hydrantów zewnętrznych, a także utrzymywać właściwą wydajność hydrantów. Zadania polegające na realizacji przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych sieci hydrantowej wchodzą w zakres usług, natomiast Państwowa Straż Pożarna jest organem kontrolnym, a nie podmiotem wykonującym rzeczowe usługi. Biorąc powyższe pod uwagę, opierając się na obowiązujących uregulowaniach prawnych, funkcjonariusz PSP podczas kontroli wymaga okazania protokołów z przeglądu hydrantów oraz dokonuje fizycznego sprawdzenia losowo wybranych hydrantów pod względem ich sprawności oraz stanu technicznego".

data opublikowania: 2014-09-01 11:16:37
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-19 13:28:36

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.