Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Daleszewie, gmina Gryfino

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 16 kwietnia 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Przedmiotem przetargu było prawo własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 247/24 o pow. 1,3779 ha (KW SZ1Y/00057193/9), położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 750 000,00 zł netto
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Daleszewie, gmina Gryfino.

Rozmieszczenie działki na mapie w Daleszewie, gmina Gryino

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 247/24 o pow. 1,3779 ha, położona w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (księga wieczysta nr SZ1Y/00057193/9, użytek Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane).

Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 31 - ul. Gryfińska (wydano zezwolenie na przebudowę istniejącego zjazdu).

Teren działki od frontu płaski, przy granicy wschodniej i południowej z wysoką skarpą, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieużytki rolne, przejazd kolejowy.

Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny obsługi komunikacji (KS - tereny i zagospodarowanie związane z obsługą środków transportu wraz z usługami towarzyszącymi, tj. stacje paliw, stacje obsługi, warsztaty, bazy środków transportu) oraz tereny usług (U - zagospodarowanie i zabudowa usługowa, w tym obiekty handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, obsługi ruchu drogowego i środków transportu, warsztaty obsługi pojazdów samochodowych, drobna wytwórczość i rzemiosło).

Cena wywoławcza netto wynosi 750 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 150 000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r.
 • Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia części nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 22.06.2023 r. Pierwszy przetarg odbył się 05.09.2023 r., drugi przetarg odbył się 12.12.2023 r.
 • Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Nabywca zobowiązany będzie do przygotowania nabytej nieruchomości dla zamierzonej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt.
 • W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt.
 • W razie występowania w granicach działek sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na własny koszt, w porozumieniu z właścicielem sieci.
 • Nabywca przejmuje wraz z nabytą nieruchomością obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym drzew oraz zakrzaczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i kosztów sądowych.
 • Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu wraz z podatkiem VAT, w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy sprzedaży, stanowiącą cenę sprzedaży, na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 • Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 (pokój nr 32, II piętro), tel. 91 416 22 15 wew. 132. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2024-02-09 09:09:07
data ostatniej aktualizacji: 2024-04-29 09:18:48

Strona odwiedzona 431 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.