Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Usługa usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia nr KM.2720.3.2023.UP z dnia 18.10.2023 r. do składania ofert na: "Usługę w zakresie usługi usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego".

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu.

Oferta: POMOC DROGOWA Parking Strzeżony Eugeniusz Brzuskiewicz, 74-100 Gryfino, ul. Pomorska 58 nie spełniła wymogów formalnych zawartych w Zaproszeniu.

KM.2720.3.2023.UP

Gryfino, dnia 18 października 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa Zamawiającego:
  Powiat Gryfiński
  Nazwa kierownika Zamawiającego: Starosta Gryfiński
  Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02 NIP: 858-15-63-280, REGON 811683965 www.gryfino.powiat.pl, bip.gryfino.powiat.pl
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - niniejsze postępowanie jest prowadzone z pominięciem przepisów ww. oraz art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1047 ze zm.).
 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego (gminy: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa) na podstawie art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm. ) oraz art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) i umieszczaniu na parkingu strzeżonym wskazanym przez Starostę Gryfińskiego.
  2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
   1. przyjęcie (pisemnie, faksem, telefonicznie) zlecenia przyjazdu pojazdu holującego i udokumentowania go przez Wykonawcę.
   2. zapewnienie pełnej dyspozycyjności i do świadczenia usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy;
   3. niezwłoczny (nie dłuższy niż 120 min.) dojazd zestawu holującego do wskazanego w zleceniu miejsca zdarzenia/postoju pojazdu (części);
   4. załadunek pojazdu (części) na zestaw holujący (w tym praca dźwigu i dodatkowych holowników, jeżeli okaże się niezbędna), bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne;
   5. holowanie (przewóz) pojazdu na parking strzeżony wskazany przez Zamawiającego;
   6. uprzątnięcie, zebranie i przewiezienie z miejsca zdarzenia części (materiałów), zleconych do przewiezienia na parking wskazany przez Zamawiającego;
 4. ZDOLNOŚĆ ZAWODOWA I TECHNICZNA
  Wykonawca wykaże, że posiada:
  1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję przewoźnika drogowego - zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) oraz wymagany wypis do każdego pojazdu pow. 3,5 ton.
  2. Minimalne doświadczenie zawodowe, jeżeli Wykonawca wykaże ,że wykonał należycie w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert prowadzenie działalności w zakresie usuwania pojazdów.
  3. Pojazdy specjalistyczne dostępne Wykonawcy w celu realizacji zamówienia:
   1. pojazd specjalistyczny typu laweta, przystosowany do holowania (przewozu) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wyposażone w podnośnik do załadunku bocznego, wciągarkę i widły,
   2. pojazd specjalistyczny (holownik) przeznaczony do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 16 ton,
   3. pojazd specjalistyczny (ciężki holownik) przystosowany do holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton (t.j. autobusu, ciągnika samochodowego, naczepy, przyczepy).
    Posiadany sprzęt musi umożliwić usuwanie pojazdów z uwzględnieniem ich pełnego zakresu rodzajowego, a więc wszystkich pojazdów niezależnie od ich masy i stanu technicznego, w maksymalnym czasie dojazdu. Pojazdy powinny być przystosowane do usuwania pojazdów (w tym załadunku i rozładunku) oznakowane zgodnie z przepisami prawa, dopuszczone do ruchu (posiadać ważne badania techniczne, a w przypadku pojazdu z dźwigiem również ważne badania Dozoru Technicznego dla urządzenia dźwigowego), posiadać sprawne urządzenia typu wciągarka, urządzenie dźwigowe itp.
    Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w urządzenia służące do komunikacji telefonicznej z równoczesnym dostępem do Internetu i możliwością obsługi platform www i http oraz wykonania zdjęć (smartphone, tablet).
 5. PLANOWANA WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA
  1. rower lub motorower - 1 szt.
  2. motocykl - 1 szt.
  3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 27 szt.
  4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 1 szt.
  5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 1szt.
  6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 3 szt.
  7. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 1 szt.
  W przypadku odstąpienia od usunięcia należy przyjąć po 1 pojeździe każdego rodzaju.
  Faktyczna liczba zrealizowanych usług może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
 6. OPIS KRYTERÓW PRZY WYBORZE OFERTY
  1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
   Lp.Nazwa kryteriumWaga
   1.Cena brutto za usunięcie roweru lub motoroweru5 %
   2.Cena brutto za usunięcie motocyklu5 %
   3.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t65 %
   4.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t5 %
   5.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t5 %
   6.Cena brutto za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t10 %
   7.Cena brutto za usuniecie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia do transportu osobistego.5 %
   Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następującego wzoru:
   Liczba punktów = (CMIN/COF)*100*waga
   gdzie:
   CMIN - najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
   COF - cena brutto podana w ofercie
   Po dokonaniu oceny oferty punkty przyznane przez komisję zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za usunięcie pojazdów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
   Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie polegających odrzuceniu.
  2. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria oceny ofert:
   Cenę należy podać netto i brutto w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
   1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do Zaproszenia.
   2. Upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą dokumentów.
   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   4. Odpis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji przewoźnika drogowego - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022, poz. 2201 ze zm.) oraz wypis do zezwolenia na każdy wskazany pojazd pow. 3,5 t.
   5. Wypełniony wykaz pojazdów oraz kopie dowodów rejestracyjnych wraz z ważnym badaniem technicznym, a w przypadku pojazdu z dźwigiem HDS również ważne badania Dozoru Technicznego - Zał. nr 2 do Zaproszenia.
   6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe Wykonawcy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie usuwania pojazdów.
   7. Zaparafowany/podpisany wzór Umowy - Zał. nr 3 do Zaproszenia.
 8. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
  Kancelarii Ogólnej (parter) Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino - do dnia 25 października 2023 r. do godziny 15.00.
 9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
  1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy na zadanie "Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  7. Właściciel danych osobowych posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 10. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA
  1. Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 ZIP
  2. Wykaz pojazdów do wykonywania usługi - Zał. Nr 2 ZIP
  3. Wzór umowy - Zał. Nr 3 ZIP

UWAGA!

 1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie oraz wymagania określone w niniejszym Zaproszeniu.
 2. Każdy uczestnik postępowania ma uprawnienie do skierowania zapytania dotyczącego treści zawartych w Zaproszeniu. Zapytania w formie pisemnej należy kierować na adres: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawnienia źródła zapytania.
 3. Planowany termin realizacji zamówienia - 24 miesiące.
 4. Parking strzeżony, na które holowane będą pojazdy usuwane z dróg wyznacza Zamawiający.
 5. W trakcie obowiązywania Umowy niezbędne jest przedłożenie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczył prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocy drogowej przez cały okres trwania umowy w towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od wszelkich zdarzeń, za które mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Kwota ubezpieczenia powinna wynosić min. 200 tys. zł.

data opublikowania: 2023-10-18 10:00:05
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-31 08:59:53

Strona odwiedzona 259 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.