Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuwanych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia nr KM.2720.4.2023.UP z dnia 18.10.2023 r. do składania ofert na świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego".

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie do składania ofert złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Oferta: Mechanika Pojazdowa Marta Marszałek, 74-100 Gryfino, Żabnica ul. Polna 24 spełniła wymogi formalne zawarte w Zaproszeniu.

KM.2720.4.2023.UP

Gryfino, dnia 18 października 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usług z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Nazwa kierownika Zamawiającego: Starosta Gryfiński
Adres Zamawiającego: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Telefon: (091) 415 31 82, fax (091) 416 30 02
www.gryfino.powiat.pl, bip.gryfino.powiat.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm. ) w związku z art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. - Dz.U. z 2023r. poz. 1047, ze zm.)

 1. Przedmiotem zamówienia jest: (kod CPV - 98351000-9 usługi parkingowe)
  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1047, ze zm.) - zwanej dalej ustawą Prd oraz podmiot uprawniony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2201 ze zm.).
  UWAGA! Doba przechowywania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu, po upływie 24 godzin rozpoczyna się kolejna w pełni płatna doba.
 2. Zamówienie będzie realizowane od dnia 1.12.2023 r. do dnia 30.11.2025 r.
 3. Wymagane warunki techniczne parkingu:
  1. Nawierzchnia parkingu utwardzona (bitumiczna, betonowa, kostkowa, klinkierowa, brukowa, kamienna),
  2. Parking posiada co najmniej 15 miejsc postojowych dla wszystkich pojazdów,
  3. Parking posiada co najmniej 2 miejsca postojowe dla pojazdów o masie całkowitej pow. 16 t.
  4. Parking posiada co najmniej 1 miejsce postojowe w zadaszonym garażu dla rowerów, motorowerów, motocykli, hulajnogi.
  5. Parking posiada trwałe ogrodzenie betonowe lub metalowe.
  6. Parking zamykany jest w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej.
  7. Parking jest oświetlony w stopniu zapewniającym widoczność każdego pojazdu.
  8. Parking jest strzeżony przez osoby fizyczne.
  9. Urządzenia techniczne umożliwiającą obsługę elektroniczną.
 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do Zaproszenia.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  3. Zdjęcia parkingu tj. nawierzchni, garaży, ogrodzenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Zaproszenie.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
  1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel. 091 4045 000 wew. 202, aneta.smialkowska@gryfino.powiat.pl,
  2. Urszula Przetak - z-ca Naczelnika Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel. 091 4045 000 wew. 204, urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 7. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2023 r. do godz. 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2023 o godz. 8.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D.
 9. Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi do dnia 10.11.2023 r.
 10. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia standardu wyposażenia oraz warunków technicznych parkingu.
 12. W przypadku składania oferty drogą pocztową (poczta polska lub przesyłka kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Zamawiającego.
 13. Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję do przeprowadzenia oceny złożonych ofert powołaną zarządzeniem Starosty.
 14. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzenia ich pod względem formalnym. Oferty złożone po terminie oraz, które nie będą spełniać wymogów zaproszenia zostaną odrzucone.
 15. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty, informując o tym Wykonawcę.
 16. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicach urzędowych.
 17. Kryteria wyboru ofert oraz sposób dokonania ich oceny.
  1. Kryterium - cena 100 % , przy czym należy zaproponować dwie stawki cen:
   1. dla pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym w pierwszych 30 dobach z chwilą przyjęcia pojazdu na parking,
   2. dla pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym powyżej 30 dób od chwili przyjęcia pojazdu na parking.
  2. Planowana wielkość zamówienia
   1. rower lub motorower - 1 szt. - 1 doba,
   2. motocykl - 1 szt.- 1 doba,
   3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 27 pojazdów x 53 doby - 1431 dób,
   4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t - 1 szt.- 1 doba
   5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t - 1szt. - 1 doba,
   6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t - 6 pojazdów - 36 dób,
   7. hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego - 1 szt - 1 doba.
   Proponowana cena za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym powyżej 30 dób od momentu przyjęcia pojazdu na parking nie może być wyższa niż proponowana cena za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym w pierwszych 30 dobach od przyjęcia pojazdu.
  3. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
   Lp.Nazwa kryteriumWaga
   1.Cena za dobę przechowywania do 30 dób /cena za dobę przechowywania powyżej 30 doby - roweru lub motoroweru5 %
   2.Cena za dobę przechowywania do 30 dób /cena za dobę przechowywania powyżej 30 doby - motocykla5 %
   3.Cena za dobę przechowywania do 30 dób /cena za dobę przechowywania powyżej 30 doby pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t65 %
   4.Cena za dobę przechowywania w pierwszym miesiącu ( 30 dób) /cena za dobę przechowywania powyżej 1 miesiąca (pow. 30 dób) - pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t5 %
   5.Cena za dobę przechowywania do 30 dób / cena za dobę przechowywania powyżej 30 dób, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t5 %
   6.Cena za dobę przechowywania do 30 dób /cena za dobę przechowywania powyżej 30 dób pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t10 %
   7.Cena za dobę przechowywania do 30 dób / cena za dobę przechowywania powyżej 30 dób hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego5 %
   Kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby oferent przedstawił jak najniższy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
   C = (CMIN/COF)*100*waga
   gdzie:
   C - liczba przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
   CMIN - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
   COF - cena danej oferty
  4. Ocena oferty w powyższych kryteriach zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Ofertowym stanowiącym Zał. nr 1 do zaproszenia.
  5. Po dokonaniu oceny oferty punkty przyznane zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
 18. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA
  1. Formularz oferty. - Zał. Nr 1 ZIP
  2. Wzór umowy. - Zał. Nr 2 ZIP
  3. Oświadczenie Wykonawcy - Zał. Nr 3 ZIP

Administratorem danych osobowych oferentów przystępujących do złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zawarcia umowy na na świadczenie usługi z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie uniemożliwia wybór oferty. Składającemu ofertę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Oferent ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących oferentowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 501 197 974. Składając ofertę oferent wyraża zgodę na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie złożonej oferty kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2023-10-18 10:38:55
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-02 07:17:18

Strona odwiedzona 312 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.