Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Rozstrzygnięcie:

Zarząd Powiatu w Gryfinie 13 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę nr 811/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

Zestawienie wybranych ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2023.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznana

1.

„Feniks” Stowarzyszenie na rzecz rewaloryzacji i odbudowy Pałacu w Gądnie

W ruinach aplauzu – Pałac w Gądnie ocalić od zapomnienia

2 950,00 zł

2.

Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki

Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu

5 000,00 zł

3.

Fundacja Droga Lotha

Festiwal średniowiecznych machin oblężniczych w ramach Trzcińskich spotkań z historią 2023

8 000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Przy-Stań w Swobnicy

Noc Świętojańska 2023 na Zamku Joannitów w Swobnicy

3 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica”

Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez połączonych z występami scenicznymi i koncertami

0,00 zł

Razem

18 950,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznana

1.

Klub Motorowy Chojna

Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Aktywni

Powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

2 500,00 zł

Razem

12 500,00 zł

Turystyka i krajoznawstwo:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznana

1.

Stowarzyszenie Aktywni

Rodzinny rajd rowerowy

2 000,00 zł

Razem

2 000,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota przyznana

1.

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Most” w Nowym Czarnowie

Leśna Polana – receptą na poprawę zdrowia

6 000,00 zł

2.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie

30-lecie Koła PSONI w Gryfinie

3 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”

Dobre nawyki – lepsze życie

6 000,00 zł

Razem

15 000,00 zł

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr XLII/310/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku

 1. Cel otwartego konkursu ofert:
  Celami realizacji zadań są, w zakresie:
  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
   1. integracja społeczna w dziedzinie kultury i sztuki w zakresie organizacji/wspierania imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu;
   2. wspieranie organizacji warsztatów twórczych, plenerów malarskich i fotograficznych;
   3. upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez połączonych z występami scenicznymi i koncertami;
   4. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego.
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
   1. współorganizowanie/wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych: turniejów, zawodów, mistrzostw, biegów, festynów, meczów, rozgrywek;
   2. wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat gryfiński w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych;
   3. wspieranie działań sportowych, promujących powiat przez kluby sportowe.
  3. Turystyki i krajoznawstwa:
   1. upowszechnianie turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu powiatu;
   2. wspieranie imprez turystycznych o zasięgu powiatowym;
   3. wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej.
  4. Ochrony i promocji zdrowia:
   1. umacnianie zdrowia poprzez edukację zdrowotną;
   2. działalność profilaktyczna i edukacyjna dotycząca uzależnień dzieci i młodzieży;
   3. upowszechnianie wiedzy dotyczącej chorób cywilizacyjnych oraz wspieranie działań edukacyjnych działań edukacyjnych i profilaktycznych w tym zakresie;
   4. wspieranie działań w zakresie podnoszenia świadomości i ochrony zdrowia psychicznego;
   5. podejmowanie/wspieranie działań mających na celu poprawę zdrowia, sprawności i jakości życia mieszkańców powiatu, w tym osób niepełnosprawnych;
   6. wspieranie i współuczestnictwo w kampaniach społecznych.
 2. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych na ich realizację:
  Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi:
  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20 000,00 zł;
  2. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - 20 000,00 zł;
  3. turystyka i krajoznawstwo - 20 000,00 zł;
  4. ochrona i promocja zdrowia - 15 000,00 zł.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. O zlecenie realizacji zadań mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zwanej dalej "ustawą", prowadzące działalność w zakresie dotyczącym zadań, o których mowa powyżej. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.
  2. Warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a podmiotami, które uzyskają zlecenie na realizację zadań.
  3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwanego dalej "rozporządzaniem".
  4. Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadań:
   1. posiadając odpowiednie zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadań oraz odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe (sprzęt, materiały) będzie wykonywać zadania w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.;
   2. otrzyma dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadania, którą wyłącznie i w całości przeznaczy na wykonanie przedmiotu zlecenia.
  5. Dodatkowe warunki realizacji zadań:
   1. zadanie proponowane do realizacji musi obejmować swoim zasięgiem terytorialnym zakres działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy, tj. minimum 2 gminy położone na terenie powiatu gryfińskiego);
   2. od oferenta wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 % kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym przez wkład własny rozumie się finansowe środki własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania;
   3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości do 20%;
   4. oferta musi zawierać mierzalne (ilościowe) zakładane rezultaty realizacji zadań (minimum 1 rezultat) wraz z deklaracją sposobu ich monitorowania (dot. części III pkt 6 oferty);
   5. oferta musi zawierać dane dotyczące zasięgu i sposobu rozpowszechniania informacji o realizowanym zadaniu stanowiących aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego;
   6. oferent zobowiązany jest do przekazywania i dostarczania Powiatowi Gryfińskiemu materiałów, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych w formie uwzględniającej wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848);
   7. Uwaga: Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informacje o sposobie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania przedstawionego w ofercie w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien wskazać w sekcji VI oferty - inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty;
    W indywidualnym przypadku, jeśli organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.
   8. celem realizacji zadań nie jest finansowanie bieżącej działalności oferenta, a wydatki przedstawione w ofercie mogą dotyczyć wyłącznie kosztów niezbędnych, racjonalnych i uzasadnionych dla realizacji celów zadań.
   9. Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Starostwa: bip.gryfino.powiat.pl/orgnizacje pozarządowe/wzory pism.
  6. Do oferty powinny być dołączone:
   1. kopia aktualnego statutu oferenta (dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Gryfiński nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
   2. kopia aktualnego odpisu z innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Gryfiński nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
   3. dokument potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta związany z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert, w tym do złożenia oferty realizacji zadania i/lub zawarcia umowy o realizację zadania i/lub złożenia sprawozdania z wykonania zadania - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
 4. Termin i warunki składania ofert:
  1. Oferty konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino

   w terminie do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 15.30, w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu: "Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ....", opatrzonych pieczęcią firmową oferenta lub z dopiskiem identyfikującym oferenta.
  2. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
  3. Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
 5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
  1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
   1. złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju konkursu oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta lub dopiskiem identyfikującym oferenta;
   2. złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia;
   3. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
   4. złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
   5. wypełnioną zgodnie z "Pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty" zawartym w formularzu oferty;
   6. zawierającą wszystkie wymagane załączniki (przy czym w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona datą oraz podpisem);
   7. podpisaną przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   8. zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
   10. obejmującą swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs;
   11. w której zadania proponowane do realizacji są objęte przedmiotem działalności statutowej oferenta;
   12. uwzględniającą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wkład własny w wysokości minimum 10 % wnioskowanej kwoty dotacji, przy czym przez wkład własny rozumie się finansowe środki własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania;
   13. zawierającą tytuł konkursu zgodny z rodzajem zadań określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;
   14. zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z zapisami art. 14 ust 3-5 ustawy).
  2. Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
   1. uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta lub dopisku identyfikującego oferenta;
   2. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio
    I "Podstawowe informacje o złożonej ofercie" i II "Dane oferenta";
   3. uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania skreślenia niewłaściwej odpowiedzi i pozostawienia prawidłowej;
   4. dopisaniu, w przypadku gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia "nie dotyczy" lub dokonania przekreślenia danego pola;
   5. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części III "Opis zadania" w pkt 2 "Termin realizacji zadania publicznego" oraz w pkt 4 "Plan i harmonogram działań na rok "" ;
   6. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części III "Opis zadania" pkt 5 "Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego" i pkt 6 "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego";
   7. skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części V "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego";
   8. uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
   9. wpisaniu daty oferty;
   10. uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach - na wezwanie - w terminie do 4 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer.
  3. Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.
  4. Kryteria oceny merytorycznej:
   1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - 0-10 punktów;
   2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego i jej spójności z harmonogramem (zakresem rzeczowym zadania - 0-15 punktów);
   3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (0-40 punktów), w tym:
    1. jakość wykonania zadania (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
    2. charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym: - 2 gminy - 4 punkty, - 3 gminy - 7 punktów, - 4 gminy - 10 punktów,
    3. zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiące aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego: 0-10 punktów,
    4. kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
   4. planowany przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
   5. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów).
  5. Oferta, która uzyska mniej niż 45 punktów, nie zostanie zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na realizację zadania.
  6. Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
  7. Złożone w ramach konkursu oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie zwany dalej "Zarządem" w trybie art. 15 ust. 2a i 2b oraz 2d-2f ustawy.
  8. Wyboru ofert, po uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokona Zarząd w terminie do dnia 13 kwietnia 2023 r.
  9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  10. Zarząd zastrzega sobie możliwość negocjowania zakresu rzeczowego i warunków finansowych (rodzaj i wysokość kosztów pokrywanych z wnioskowanej dotacji) realizacji zadania uwzględnionych w ofercie podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta
  11. Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert - bez podania przyczyny - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.
  12. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.
 6. Wysokość dotacji przekazanych podmiotom w 2022 roku:
  Lp.Zakres przedmiotowyKwota
  1.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego19 000,00
  2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej18 500,00
  3.Turystyka i krajoznawstwo21 000,00
  4.Ochrona i promocja zdrowia2 000,00
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
  Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1. Administratorem zebranych danych jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@szczecinrodo.pl telefonicznie (tel. 501 197 974) lub listownie na adres siedziby administratora.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 r.
  4. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
  5. Podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
  6. Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Do pobrania oferta w ramach otwartego konkursu ofert:

data opublikowania: 2023-02-23 14:29:15
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-14 13:49:59

Strona odwiedzona 1000 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Łabuda
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.