Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1265 i poz. 1812) w związku z Uchwałą Nr XLII/310/2022 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Zarząd Powiatu w Gryfinie

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2023 roku w zakresie:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. Turystyki i krajoznawstwa;
 4. Ochrony i promocji zdrowia.

Kryteria ogólne:

 1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.);
  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczą konkursy oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
  5. zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata;
  6. przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą oraz nie były członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg poniższego wzoru:

Do pobrania:

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć drogą pocztową lub e-mailem do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d pok. 205, w terminie do dnia 17 marca 2023 r.

data opublikowania: 2023-02-23 14:40:35
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-23 14:40:35

Strona odwiedzona 372 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Łabuda
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.