Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024 zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z tym, że w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do prowadzenia tego punktu jako punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. wybrano Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 134.379,96 zł.

STAROSTA GRYFIŃKI
Wojciech Konarski

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024

 1. Rodzaj zadania
  Prowadzenie w powiecie gryfińskim zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2024 r.:
  1. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub
  2. punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania przeznacza się łącznie dotację w wysokości 134.379,96 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 96/100).
  Na jeden punkt przeznacza się kwotę do 67.189,98 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100), w tym na zadanie z zakresu edukacji prawnej 3.166,02 zł (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 02/100).
  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i realizowane będą w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) ,
   2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
   3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
   4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2135),
   5. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  2. Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
  3. Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w miesięcznych transzach pod warunkiem otrzymania przez Powiat Gryfiński dotacji z budżetu państwa.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie ma być realizowane od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Starosta może wydłużyć czas trwania dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w powiecie gryfińskim w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
  2. Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie na podstawie zawartej z Powiatem Gryfińskim umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Przed podpisaniem umowy wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa zobowiązana będzie dostarczyć do wglądu oryginały wszystkich dokumentów złożonych w formie potwierdzonej kopii oraz oświadczenie o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
  3. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
   1. w Gryfinie przy:
    • ul. 11 Listopada 16D (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, czynny w poniedziałek w godz. 9.00-13.00, we wtorek w godz. 9.00-13.00)
    • ul. Łużyckiej 91 (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, czynny w piątek w godz. 9.00-13.00),
   2. w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (w siedzibie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, czynny w środę i czwartek godz. 13.00-17.00).
  4. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane będą:
   1. w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (w siedzibie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, czynny w poniedziałek w godz. 13.00-17.00),
   2. w Trzcińsku Zdroju przy ul. Cmentarnej 12 (w siedzibie Hali Widowiskowo-Sportowej, czynny we wtorek w godz. 15.00-19.00),
   3. w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 pok. 2 (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czynny w środę w godz. 10.00-14.00),
   4. w Baniach przy ul. Skośnej 7 (w siedzibie Domu Kultury, czynny w czwartek w godz. 10.00-14.00),
   5. w Cedyni przy Placu Wolności 1 (w siedzibie Urzędu Miejskiego, czynny w piątek w godz. 12.15-16.15).
  5. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną udostępnione organizacji pozarządowej nieodpłatnie.
  6. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyposażone będą w zamykaną szafkę, krzesła, stół, drukarkę, a także sieć energetyczną, telefoniczną i teleinformatyczną.
  7. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia komputera z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, odbierania danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowego systemu informacji prawnej z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, z dostępem do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, w tym gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiednio w lokalizacjach wskazanych w pkt 3 i 4. Organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do korzystania z nieodpłatnego programu komputerowego wskazanego przez Powiat Gryfiński, dedykowanego do wykonywania zadania.
  8. Organizacja pozarządowa zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i przepisami wykonawczymi do niej.
  9. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i pkt 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która została wpisana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  10. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na powierzenie prowadzenia jednego albo dwóch punktów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
  11. W przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta dotycząca prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, punkt ten powierza się do prowadzenia wybranej organizacji pozarządowej jako punkt z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  12. W ramach prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie, na zasadach określonych w zawartej umowie, jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej polegające na:
   1. napisaniu i publikacji w lokalnej prasie i lokalnym portalu internetowym, których odbiorcą są przede wszystkim mieszkańcy powiatu gryfińskiego 3 artykułów prasowych na temat następujących zagadnień: 1) Kto ma prawo do spadku? 2) Kto ma prawo do alimentów? 3) Jakie prawa ma konsument?, a także aktualizacja Informatora - Prawo spadkowe obowiązujące w Polsce oraz Informatora - Postępowanie rozwodowe (zadanie przypisane do punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej);
   2. opracowanie 2 ulotek informacyjnych (co najmniej jednostronnych w zakresie każdego wskazanego zagadnienia) oraz dostarczenie ich do Starostwa Powiatowego w Gryfinie w ilości co najmniej 5000 szt. każda w zakresie następujących zagadnień: 1) Zadłużenie osób fizycznych - co można zrobić, gdzie szukać pomocy, 2) Czym jest mobbing?, a także aktualizacja Poradnika dla osób zadłużonych oraz Informatora o działalności krajowych organów ochrony prawnej (zadanie przypisane do punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
  13. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  14. W przypadku obowiązywania na terenie powiatu gryfińskiego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się, na podstawie decyzji Starosty, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
  15. Starosta będzie kontrolował wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  16. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację zadania zobowiązana będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 5. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 3 listopada 2023 r. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie) na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2024".
  3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o wpisie na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, chyba że organizacja widnieje na liście udostępnionej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2. aktualny (sporządzony najpóźniej na 30 dni przed złożeniem oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta; w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi do KRS należy dołączyć statut oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły (w przypadku, gdy organizacja pozarządowa podlega wpisowi do KRS brak odpisu w ofercie nie będzie skutkował niespełnieniem wymagań formalnych),
   3. pełnomocnictwo/upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z właściwego rejestru),
   4. umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,
   5. dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa ze wskazaniem dokładnego (dd-mm-rr) okresu ich świadczenia przez organizację pozarządową,
   6. oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta sprzętu komputerowego spełniającego wymogi wskazane w części IV pkt 7 niniejszego ogłoszenia,
   7. oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów,
   8. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   9. porozumienie o wolontariacie, o którym mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - dokument fakultatywny,
   10. oświadczenie, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocy - dokument fakultatywny,
   11. deklaracja organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie możliwości ewentualnej obsługi drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach przedstawionych przez tą organizację w ofercie, w przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełnią wymaganych kryteriów na prowadzenie takiego punktu - dokument fakultatywny,
   12. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.
  5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi ze złożonych dokumentów.
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
  7. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  3. Oferty sprawdzane pod względem formalnym oceniane będą, dla każdego punktu, na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyoferta spełnia kryterium
   taknie
   1Oferta została złożona w terminie  
   2Oferta została złożona we właściwej formie i na właściwym formularzu  
   3Oferta kompletna (zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert załączniki)  
   4Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem konkursu (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  
   5Przedstawiony przez oferenta koszt realizacji zadania finansowany z dotacji nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  
   6Oferta prawidłowo skalkulowana (brak błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów)  
  4. Oferta, która nie spełni kryteriów oceny formalnej zostanie odrzucona.
  5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  6. Oferty przesłane faksem lub e-mailem (pocztą elektroniczną) nie będą przyjmowane.
  7. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
  8. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych* od 4 do 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 4 pkt
   2Zawarte umowy z adwokatem lub radcą prawnym* umowa zawarta z adwokatem lub radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   • 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 10 pkt
   • 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 8 pkt
   • 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 6 pkt
   3Zawarte umowy z doradcą podatkowym2 pkt
   4Przedstawienie co najmniej 1 umowy zawartej z adwokatem/radcą prawnym/doradcą podatkowym, który jest jednocześnie mediatorem zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i będzie świadczył nieodpłatną pomoc prawną w powiecie gryfińskim w 2024 r.4 pkt
   5deklaracja o pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   6Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota od 62.000,00 zł do 60.000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 60.000,00 zł: 4 pkt
   7Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej0-10 pkt
   8Deklaracja gotowości prowadzenia drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego4 pkt
  9. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego albo udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa* od 4 do 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 4 pkt
   2Doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego doradcy wskazanego przez organizację pozarządową, który ma udzielać nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (należy przedłożyć dokument potwierdzający doświadczenie ze wskazaniem dokładnego tj. dd-mm-rr okresu świadczenia poradnictwa)* od 2 do 4 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 4 lat doświadczenia: 2 pkt
   3Deklaracja o pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   4Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota od 62.000,00 zł do 60.000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 60.000,00 zł: 4 pkt
   5Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego0-10 pkt
  10. Z przeprowadzonej oceny Komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują obecni przy dokonywaniu oceny członkowie Komisji konkursowej. Protokół zawiera listę ofert uszeregowaną według uzyskanej punktacji od najwyższej do najniższej liczby punktów, a także propozycję z uzasadnieniem zawarcia umowy z organizacją pozarządową.
  11. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie do 30 listopada 2023 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Gryfinie jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Zrealizowane w roku 2023 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z tym koszty:
  Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje:
  • w roku 2023 Powiat Gryfiński realizuje zadanie z zakresu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 63.030,00 zł.
  • w roku 2022 Powiat Gryfiński zrealizował zadanie z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 126.060,00 zł.
 8. Pozostałe informacje
  1. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.
  2. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Turek, tel. 91 4045000 wew. 212, adres e-mail: agnieszka.turek@gryfino.powiat.pl.
 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w otwartym konkursie ofert przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatu Gryfińskiego, działający przy pomocy Starostwa Powiatowego w Gryfinie z siedzibą ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415 31 82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przeprowadzanym otwartym konkursem ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a także w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.
  4. Pani/Pana dane udostępnione będą wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
   2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku otwartego konkursu ofert);
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego);
   4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
  7. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
   2. przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z art. 21 oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  8. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu realizacji obowiązków prawnych administratora i znajduje umocowanie w przepisach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2023-10-12 13:18:59
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-24 08:47:17

Strona odwiedzona 430 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.