Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Komunikaty

Informacja o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030 oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Gryfino, dnia 17 października 2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie

podaje do publicznej wiadomości informację

o przyjęciu uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXI/225/2021 z dnia 07 października 2021 r. "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią (dokument zamieszczony jest na stronie BIP Powiatu Gryfińskiego, zakładka ochrona środowiska).

Uzasadnienie na podstawie art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

W procedurze opracowywania "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" zapewniono udział społeczeństwa poprzez wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu na okres 21 dni (od dnia 12.08.2021 r.) z możliwością składania uwag i wniosków. W trakcie konsultacji społecznych do projektu dokumentu nie wniesiono żadnych uwag oraz wniosków.

Podsumowanie na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. art. do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

 1. ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
 2. opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
 3. zgłoszone uwagi i wnioski;
 4. wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
 5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych.

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Programu ma z założenia pozytywny wpływ na środowisko wobec tego proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia zarówno z formalnego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Program w głównej mierze wyznacza kierunki działań jakie należy realizować w poszczególnych obszarach interwencji w celu poprawy stanu wybranych komponentów środowiska, bez określania szczegółowych rozwiązań lokalizacyjnych i technologicznych dla konkretnych zadań. Dokument ma charakter strategiczny, o wysokim stopniu ogólności, w związku z tym nie ma możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla zaproponowanych przedsięwzięć. Przejściowe, niepożądane skutki środowiskowe podejmowanych działań zależą od szeregu czynników determinujących przedsięwzięcie dlatego też przy ich planowaniu i realizacji należy rozważać wybór wariantu alternatywnego, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Szczegółowe rozwiązania alternatywne dotyczące lokalizacji, rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych przedstawione powinny być na poziomie każdej inwestycji na etapie przed jej realizacją w ramach procedury uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych (np. w dokumentacji technicznej/projektowej, karcie informacyjnej, raporcie oddziaływania na środowisko).

Pewnym natomiast jest, iż rozwiązanie alternatywne polegające na braku realizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" wpłynie negatywnie na wszystkie komponenty środowiska, ponieważ zadania zaplanowane do realizacji w ramach POŚ oddziaływać będą w sposób pozytywny, stały i długoterminowy na poszczególne komponenty środowiskowe - zaniechanie ich realizacji pogorszy stan środowiska na terenie powiatu.

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu uwzględnia wszystkie elementy wyszczególnione w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, analizując zarówno wielkość natężenia jak i czas, w jakim to oddziaływanie może powodować znaczące (korzystne lub niekorzystne) skutki dla środowiska. Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić po wdrożeniu zapisów Programu ochrony środowiska, jak również sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego negatywnych oddziaływań. Prognoza winna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska. Oceną objęto przede wszystkim takie aspekty jak: obszary natura 2000, ludzie, zwierzęta, rośliny, bioróżnorodność biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne. Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań w odniesieniu do ww. elementów. Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich założonych kierunków działań w Programie pozwala na stwierdzenie, że realizacja zakładanych w ww. dokumencie zadań spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego. Reasumując, skutki zrealizowania działań określonych w Programie będą miały korzystny wpływ na środowisko i ludzi, gdyż obniżą emisję zanieczyszczeń, jak też przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, adaptacji do zmian klimatycznych oraz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie pismem znak: NZNS.7040.3.102.2020 z dnia 27.08.2021 r. zaopiniował pozytywnie projekt "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie przedstawiając żadnych uwag.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem znak: WOPN-OS.410.156.2021.AM z dnia 08.09.2021 r. pozytywnie zaopiniował projekt "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie przedstawiając żadnych uwag.

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) projekty programów podlegają zaopiniowaniu. Projekt dokumentu wysłano celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Nie wpłynęły uwagi, ani wnioski, nie zajęto też stanowiska w sprawie. Zgodnie z art. 77b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) "Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2". Przedmiotowy przepis stanowi więc podstawę prawną dla przyjęcia, że wydano opinię pozytywną.

Zgłoszone uwagi i wnioski.

W procedurze opracowywania "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" zapewniono udział społeczeństwa poprzez wyłożenie projektu dokumentu do publicznego wglądu na okres 21 dni z możliwością składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można było składać w ww. terminie w następującej formie:

 1. w formie pisemnej - na adres Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
 2. ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. 11 Listopada 16d, pok. nr 13
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl

W trakcie konsultacji społecznych do projektu dokumentu nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Realizacja ustaleń "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030" nie będzie powodować oddziaływań transgranicznych. Skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach POŚ ma charakter lokalny i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg miejscowy.

Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Organ opracowujący projekt jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko.

Niniejszy obowiązek prowadzony będzie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie poprzez sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030".

Monitoring realizacji zadań będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie powiatu oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych w programie. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności pomiędzy stopniem realizacji programu a jego założeniami, zostaną podjęte czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących.

Monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu obejmować będzie wszystkie komponenty środowiska, takie jak: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne.

Starosta Gryfiński

data opublikowania: 2021-10-27 12:31:58
data ostatniej aktualizacji: 2021-10-27 12:31:58

Strona odwiedzona 625 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:  
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.