Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Likwidacja stowarzyszenia - krok po kroku

 1. Otwarcie likwidacji stowarzyszenia

  Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, przed podjęciem decyzji o likwidacji, sprawdź statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Po drugie, należy również pamiętać, aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w sposób uwzględniający zasady opisane w statucie.
  Aby "otworzyć" likwidację, formalnie zwołane walne zebranie członków stowarzyszenia musi podjąć formalną uchwałę o likwidacji stowarzyszenia. Uchwała ta winna przede wszystkim zawierać:

  1. przyczyny rozwiązania stowarzyszenia,
  2. datę rozwiązania stowarzyszenia,
  3. wskazanie likwidatorów
  4. przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

  Przyczyny rozwiązania stowarzyszenia

  W uchwale powinno znaleźć się uzasadnienie podjęcia decyzji o likwidacji stowarzyszenia. Przyczyny rozwiązania stowarzyszenia mogą być dowolne. Najczęściej jest to spadek zaangażowania członków stowarzyszenia lub wyczerpanie się formuły jego działania

  Data rozwiązania stowarzyszenia

  Datą rozwiązania stowarzyszenia jest formalna data rozpoczęcia procedury likwidacyjnej

  Wskazanie likwidatorów

  Likwidator ma za zadanie doprowadzić stowarzyszenie do jego rozwiązania. Z chwilą jego powołania, zarząd traci umocowanie do reprezentowania stowarzyszenia, a obowiązek ten przejmuje likwidator

  Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

  Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie. Jeśli statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, w uchwale można wprost wskazać, na jaki podmiot zostanie przekazany majątek. Co do zasady, podmiot, na który ma nastąpić przekazanie, powinien prowadzić działalność o zbliżonych celach, co likwidowane stowarzyszenie.
  Głównym zadaniem likwidatora jest przede wszystkim formalne zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia do starosty. Likwidator powinien dodatkowo przedłożyć:

  • uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zawierającą zapisy dot. wskazania przyczyn i daty rozwiązania stowarzyszenia, wskazujące osobę likwidatora oraz określające przeznaczenie majątku po likwidacji stowarzyszenia
  • podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia
  • listę likwidatorów wraz ze wskazaniem danych adresowych
  • protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia
 2. Likwidacja stowarzyszenia

  Po pierwsze, likwidator powinien opublikować na 30 dni ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia. Następnie likwidator winien opracować sprawozdanie finansowe na dzień otwarcia likwidacji.
  Ponadto, po wykonaniu powyższych czynności i po upływie terminu ogłoszenia likwidacji, likwidator powinien przystąpić do likwidacji majątku stowarzyszenia. Jeżeli po likwidacji majątku i spłacie wierzycieli w kasie stowarzyszenia pozostaną wolne środki, to powinien rozdysponować je zgodnie z postanowieniami uchwały. W rezultacie wykonania powyżej opisanych czynności, zakończony zostanie etap likwidacji stowarzyszenia.

 3. Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji

  W związku z tym, że likwidator zakończył czynności likwidacyjne, powinien zwołać walne zebranie członków stowarzyszenia. Walne zebranie członków stowarzyszenia ma na celu zatwierdzenie sprawozdania likwidatora, zawierającego opis wykonanych przez niego czynności, przedstawionego przez likwidatora sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji, oraz sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia likwidacji. Gdy walne zebranie członków stowarzyszenia zatwierdzi sprawozdania finansowe oraz czynności likwidatora, likwidatorowi pozostaje już tylko formalne złożenie wniosku o wykreślenie stowarzyszenia. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie, następuje na podobnych zasadach, co otwarcie likwidacji. Do zgłoszenia likwidator stowarzyszenia musi dodatkowo załączyć:

  • uchwałę walnego zebrania członków stowarzyszania o zatwierdzeniu sprawozdania likwidatora oraz sprawozdań finansowych z otwarcia i zamknięcia likwidacji
  • podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia
  • potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli
  • protokół z walnego zebrania członków
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji za wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji, w wysokości 10 zł (uczniowskie kluby sportowe zwolnione są z opłaty skarbowej)

  Podsumowując, stowarzyszenie traci swój byt prawny wraz z decyzją o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń.

data opublikowania: 2022-09-30 14:55:10
data ostatniej aktualizacji: 2022-09-30 14:55:10

Strona odwiedzona 2771 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.