Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz.: 844 obr. Lisie Pole, 39 i 324/26 obr. Chełm Górny, 168/12 obr. Lubiechów Górny, 4/57 obr. Czarnówko, 722 obr. Stare Łysogórki, 76/7 obr. Gardno, 21/1 obr. Rosnówek

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
na czas oznaczony 10 lat

Przedmiotem przetargu na dzierżawę są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiadają użytek Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi:

 • 844 o pow. 3,74 ha, obr. Lisie Pole gm. Chojna, KW SZ1Y/00066841/3,
 • 39 o pow. 2,89 ha, obr. Chełm Górny, gm. Trzcińsko Zdrój, KW SZ1Y/00066837/2,
 • 168/12 o pow. 4,7945 ha, obr. Lubiechów Górny, gm. Cedynia, KW SZ1Y00068858/9,
 • 324/26 o pow. 1,5689 ha, obr. Chełm Górny, gm. Trzcińsko Zdrój, KW SZ1Y/00070174/7,
 • 4/57 o pow. 3,5565 ha obr. Czarnówko, gm. Widuchowa, KW SZ1Y/00068862/0,
 • 722 o pow. 4,75 ha, obr. Stare Łysogórki, gm. Mieszkowice, KW SZ1Y/00066844/4,
 • 76/7 o pow. 38,5135 ha, obr. Gardno, gm. Gryfino, KW SZ1Y/00068918/8,
 • 21/1 o pow. 2,0699 ha, obr. Rosnówek, gm. Trzcińsko Zdrój, KW SZ1Y/00070473/3.

Działki położone są na terenie Powiatu Gryfińskiego. Nieruchomości przeznaczone są do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 10 lat zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 115/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa. Celem dzierżawy jest prowadzenie gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim - amatorski połów ryb.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca (wtorek) 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32 zgodnie z tabelą:

Nr działkiObrębGodzina przetarguWysokość opłat z tyt. dzierżawy w zł netto*Wadium
844Lisie Pole9:001.191,56130,00
39Chełm Górny9:30920,75100,00
168/12Lubiechów Górny10:001.527,53170,00
324/26Chełm Górny10:30499,8550,00
4/57Czarnówko11:001.133,10120,00
722Stare Łysogórki11:301.513,35160,00
76/7Gardno12:0012.270,401.280,00
21/1Rosnówek12:30659,4770,00

*Do wylicytowanej wysokości opłaty z tyt. czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości.
 5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczynach odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2024-05-09 09:12:59
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-09 09:12:59

Strona odwiedzona 301 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.