Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu państwa - dz. nr 44 obręb Cedynia 2, gmina Cedynia

Starosta Gryfiński
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 44 o pow. 0,3414 ha, położonej w obrębie Cedynia 2, gmina Cedynia stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 44, położona w obrębie ewidencyjnym Cedynia 2, gmina Cedynia. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: RIVa - grunty orne (0,1060 ha), ŁIV - łąki trwałe (0,1250 ha), PsV - pastwiska trwałe (0,1104 ha). Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00006796/4. Działka położona jest w miejscowości Cedynia, we wschodniej peryferyjnej części miasta. Najbliższe otoczenie stanowią tereny przemysłowo-usługowe, tereny upraw polowych oraz duży kompleks ogródków działkowych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz do podstawowej infrastruktury technicznej. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta o zróżnicowanej powierzchni. Na działce zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe - odpłatna i nieograniczona w czasie, służebność gruntowa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 45, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00048719/7. Nieruchomość leży na terenie, który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą nr XLII/368/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 02.07.20210 r. Zgodnie z tym planem działka nr 44 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 108R - tereny upraw rolnych, łąk i pastwisk (96%) oraz 77KD-G - teren dróg publicznych (4%).

Cena wywoławcza wynosi 26.650,00 zł
Wadium wynosi 2.670,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2024 r. o godz. 09.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Na dzień ogłoszenia sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07.05.2024 r.
 6. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 7. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2024-05-15 09:09:23
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-15 09:09:23

Strona odwiedzona 130 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.