Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino oznaczonej nr działki 537, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4, gmina Gryfino

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfino oznaczonej nr działki 537 o pow. 1,2983 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4, gmina Gryfino. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek Bi (inne tereny zabudowane). Nieruchomość posiada urządzona księgę wieczystą nr SZ1Y/00018357/2.

Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Gryfino w jego strefie peryferyjnej. Znajduje się w rejonie ulic Słonecznej i Generała Andersa. Nieruchomość oddalona jest o ok. 500 m od drogi głównej tj. DK nr 31, która jest drogą asfaltową. Odległość przedmiotowej nieruchomości od ścisłego centrum Gryfina wynosi około 3,3 km. W otoczeniu dominują tereny leśne. Nieruchomość z każdej ze stron graniczy bezpośrednio z nieruchomościami niezabudowanymi. W pobliżu tory kolejowe. Dalej zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna oraz zabudowa produkcyjno-usługowa. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta, powierzchnia terenu płaska. Cześć terenu utwardzona płytami Jombo. W części nieutwardzonej nieruchomość porośnięta trawą. Teren ogrodzony, siatką metalową na słupkach stalowych. Na nieruchomości znajdują się zabudowania (7 budynków niemieszkalnych o łącznej pow. zab. 2155 m2). Zabudowa nieruchomości to lata 70 XX w. Budynki (konstrukcja, wykończenie, wyposażenie) są średnio utrzymane, konserwowane, wykazują duże zużycie i uszkodzenia. Ogólny stopień zużycia budynków ocenia się jako średni - do 40%. Nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności pod nazwą "prowadzenie tartaku i usług związanych z tą działalnością". Dla terenu lokalizacji nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka jest oznaczona symbolem PSU - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo-składowej i usługowej.

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą na czas do 3 lat tj. do dnia 31. 12. 2025 r.

Cena wywoławcza wynosi 1 412 070,00 zł netto
Wadium wynosi 141 207,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 09:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, II piętro Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 24 lipca 2024 r. (środa). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność majątkową.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 07. 05. 2024 r.
 5. Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu wraz z podatkiem VAT, w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 6. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 7. Nieruchomość jest sprzedawana w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy danymi ewidencyjnymi a ustaleniami dokonanymi w oparciu o wykonane prace geodezyjne.
 8. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 9. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 10. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.125. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2024-05-27 07:48:16
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-27 07:48:16

Strona odwiedzona 137 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.