Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego: Cedynia - Moryń - Chojna

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 28 maja 2024 r.

KM.2720.3.2024.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii komunikacyjnej: Cedynia - Moryń - Chojna.

Starosta Gryfiński informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45 74-300 Myślibórz, zaproponowało cenę za świadczenie usługi: 8,93 zł netto / 1 wkm.

KM.2720.3.2023.UP

Gryfino, dnia 17 maja 2024 r.

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 19, ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. - Dz.U. z 2023 r. poz. 2778).

 1. Zakres zamówienia:
  1. Zamówienie ma charakter przewozów regularnych w transporcie drogowym na trasie: Cedynia, Radostów, Golice, Klępicz, Nowe Objezierze, Skotnica, Moryń, Przyjezierze, Mirowo, Godków, Chojna - zakres usługi stanowi załącznik nr 1 wzór umowy wraz załącznikami.
  2. Usługa będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku nie będące świętem po 2 kursy dziennie (TAM i POWRÓT) w okresie od dnia 24.06.2024 r. do dnia 30.08.2024 r. tj. 49 dni.
  3. Przewidywany przebieg realizacji umowy: 3 136 km.
  4. Preferowany środek transportu - autobus z liczbą miejsc siedzących od 23 do 32 z dostępnością osób o ograniczonej zdolności ruchowej.
  5. Operatorowi z tytułu realizacji powiatowych przewozów osób mający charakter użyteczności publicznej, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje wynagrodzenie, na które będą składać się wyłącznie:
   1. rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
   2. dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2024 w kwocie 3,00 zł do 1 wozokilometr.
   3. dopłata należna od Organizatora z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na ich częściowe pokrycie, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit "c", stanowiąca płatność Organizatora, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  6. Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 1370/2007:
   Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania: koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej, minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych, minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, plus rozsądny zysk, równa się wynik finansowy netto.
  7. Uprawnienie do otrzymywania rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nabywa operator, który stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
  8. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą przychód Organizatora.
  9. Opłaty za przejazd od pasażerów będą pobierane zgodnie z Uchwałą nr XLIX/365/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej - załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  10. Regulamin przewozu osób i rzeczy reguluje Uchwała nr 302/2020 z dnia 10.06.2020 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 2. Inne informacje:
  1. Operator określi wysokość kosztów poniesionych w świadczeniu przedmiotowej usługi powiększoną o rozsądny zysk w transporcie publicznym i poda cenę netto i brutto za 1 wkm na podstawie zestawienia znajdującego się we wzorze Formularza ofertowego - zał. nr 3 do Zaproszenia.
  2. Z uwagi na krótki okres wykonywania przewozów (49 dni), Operator zobowiąże się, że wskazane w ofercie koszty wykonywania publicznego transportu zbiorowego nie wzrosną przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Termin podpisania umowy z Operatorem planuje się w czerwcu 2024 r.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Formularz ofertowy - zał.nr 3 do Zaproszenia, zabezpieczony w kopercie z napisem: "Świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego" należy złożyć w terminie do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej pok. 11.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Organizatorem:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Urszula Przetak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 40 45 000 wew. 204 lub adres mailowy: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 6. Kryteria oceny ofert: Cena za 1 wkm - 100 %
 7. Pozostałe postanowienia:
  1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie i spełniły wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
  2. Przed podpisaniem Umowy - załącznik nr 1 - wzór umowy, Operator dostarczy:
   1. przygotowany cennik opłat za przejazd od pasażerów opracowany na podstawie Uchwały nr XLIX/365/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2023 r. - zał. nr 2 do Zaproszenia.
   2. dokumenty potwierdzające uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   3. kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kopie wypisu do zezwolenia oraz kopie dowodu rejestracyjnego autobusu, którym będzie wykonywana usługa;
   4. ważne ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie złotych: Dwieście tysięcy zł).
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Organizatora do zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 wzór umowy; ZIP
  1. załącznik nr 1 - rozkład jazdy (Uwaga: Po dniu 10.06 br. godziny odjazdu mogą ulec zmianie) ZIP
  2. załącznik nr 2 kalkulacja kosztów, ZIP
  3. załącznik nr 3 zestawienie przebiegu km, liczby przewiezionych osób, liczby sprzedanych biletów, ZIP
 2. Załącznik nr 2 Uchwały nr XLIX/365/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
 3. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy. ZIP

Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Biuletynie Informacji Publicznej.

data opublikowania: 2024-05-17 14:43:43
data ostatniej aktualizacji: 2024-05-28 14:12:09

Strona odwiedzona 265 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.