Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert na usługę przewozu osób na trasie: Chojna - Cedynia

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 05 grudnia 2023 r.

KM.7140.30.2023.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: "Zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego"

Starosta Gryfiński informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dotyczącego linii komunikacyjnej: Chojna - Mętno - Łaziszcze - Łukowice - Orzechów - Cedynia, wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, zaoferowało stawkę za 1 wkm - 7,45 zł netto.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Zaproszeniu oferta Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o. została wybrana do świadczenia usługi na przedmiotowej linii komunikacyjnej na terenie Powiatu Gryfińskiego.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 21.11.2023 R.

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA NR KM.7140.30.2023.UP Z DNIA 15 LISTOPADA 2023 R.

Zamawiający informuje, że w Zaproszeniu do składania ofert na wykonywanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego, w pkt I ust. 3 było:
"Przewidywany przebieg realizacji umowy: 8 190 wozokilometrów"
powinno być:
"Przewidywany przebieg realizacji umowy: 7 770 wozokilometrów"

Ostateczny termin składania ofert wydłuża się do 27 listopada 2023 r. do godz. 15:00

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 wzór umowy ZIP;
  1. załącznik nr 2 do umowy - kalkulacja kosztów ZIP,
 2. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy ZIP.

Gryfino, dnia 15 listopada 2023 r.

KM.7140.30.2023.UP

Zaproszenie do składania ofert

Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 19, ust.1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. - Dz.U. z 2022 r. poz.1343 ze zm.).

 1. Zakres zamówienia:
  1. Zamówienie ma charakter powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na trasie: Chojna, Mętno, Łaziszcze, Łukowice, Orzechów, Cedynia - zakres usługi stanowi wzór umowy wraz załącznikami - załącznik nr 1 do zaproszenia.
  2. Usługa będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej (TAM i POWRÓT) w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. - zgodnie z rozkładem jazdy - załącznik nr 1 do umowy.
  3. Przewidywany przebieg realizacji umowy: 8 190 wozokilometrów.
  4. Preferowany środek transportu - autobus wyposażony w bagażnik do przewozu wózka dziecięcego / inwalidzkiego.
  5. Operatorowi z tytułu realizacji powiatowych przewozów osób mający charakter użyteczności publicznej, będących przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje wynagrodzenie, na które będą składać się wyłącznie:
   1. rekompensata z budżetu państwa z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z art. 56 i art. 57 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
   2. dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2023 w kwocie 3,00 zł do 1 wozokilometra.
   3. dopłata należna od Organizatora z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na ich częściowe pokrycie, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit "c", stanowiąca płatność Organizatora, zgodnie z art. 50 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  6. Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 1370/2007:
   Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania: koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej, minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych, minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, plus rozsądny zysk, równa się wynik finansowy netto.
  7. Uprawnienie do otrzymywania rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nabywa operator, który stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
  8. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą przychód Organizatora.
  9. Opłaty za przejazd od pasażerów będą pobierane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XLIX/365/2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
  10. Regulamin przewozu osób i rzeczy reguluje Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 302/2020 z dnia 10.06.2020 r. w sprawie przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 2. Inne informacje:
  1. Operator określi wysokość kosztów poniesionych w świadczeniu przedmiotowej usługi powiększoną o rozsądny zysk w transporcie publicznym i poda cenę netto za 1 wkm na podstawie zestawienia znajdującego się we wzorze Formularza ofertowego - załącznik nr 3 do Zaproszenia.
  2. Operator zobowiąże się, że wskazane w ofercie koszty wykonywania publicznego transportu zbiorowego nie wzrosną przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Termin podpisania umowy z Operatorem planuje się w grudniu 2023 r.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Formularz ofertowy - zał.nr 3 do Zaproszenia, zabezpieczony w kopercie z napisem: "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego" należy złożyć w terminie do 23 listopada 2023 r. do godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej pok. 11.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Organizatorem:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z przedsiębiorcami jest Pani Urszula Przetak Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 40 45 000 wew. 20 lub adres mailowy: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl.
 6. Kryteria oceny ofert: Cena za 1 wkm - 100 %
 7. Pozostałe postanowienia:
  1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie i spełniły wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
  2. Przed podpisaniem Umowy - załącznik nr 1 wzór umowy, Operator dostarczy:
   1. przygotowany cennik opłat za przejazd od pasażerów opracowany na podstawie Uchwały nr XLIX/365/2023 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2023 r. - zał. nr 2 do Zaproszenia.
   2. dokumenty potwierdzające uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   3. kopie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kopie wypisu do zezwolenia oraz kopie dowodu rejestracyjnego autobusu, którym będzie wykonywana usługa;
   4. ważne ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie złotych: Dwieście tysięcy zł).
   5. kopię dowodu rejestracyjnego z ważnym przeglądem technicznym.
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Organizatora do zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 wzór umowy ZIP;
  1. załącznik nr 1 do umowy - rozkład jazdy ZIP,
  2. załącznik nr 2 do umowy - kalkulacja kosztów ZIP,
  3. załącznik nr 3 do umowy - zestawienie przebiegu km, liczby przewiezionych osób , liczby sprzedanych biletów ZIP.
 2. Załącznik nr 2 Uchwała nr XLIX/365/2023 z dnia 29.06.2023 r. Rady Powiatu Gryfińskiego w sprawie ustalenia cen biletów i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej PDF.
 3. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy ZIP.

Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Biuletynie Informacji Publicznej.

data opublikowania: 2023-11-15 12:17:19
data ostatniej aktualizacji: 2023-12-05 07:18:56

Strona odwiedzona 253 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.