Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2011 rok

Zgodnie z wytycznymi art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.

Polityka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. realizowana była w oparciu o wielkości ekonomiczne wynikające z podjętej w dniu 3 lutego 2011 r. Uchwale Rady Powiatu Nr IV/30/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011. Wielkości prognostyczne wynikające z uchwalonego budżetu przedstawiały się następująco:

 1. Dochody: 68 288 070,39 zł,
 2. Wydatki: 70 088 070,39 zł,
 3. Deficyt: 1 800 000,00 zł,
 4. Przychody: 3 700 000,00 zł,
 5. Rozchody: 1 900 000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż dokumenty planistyczne mają charakter otwarty, budżetu Powiatu w trakcie realizacji ulegał zmianom. Dokonywane one były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. W ich efekcie wielkości planistyczne na koniec roku przedstawiały się następująco:

 1. Dochody: 72 180 651,98 zł,
 2. Wydatki: 77 959 651,98 zł,
 3. Deficyt: 5 779 000,00 zł,
 4. Przychody: 7 670 423,01 zł,
 5. Rozchody: 1 891 423,01 zł.

Realizacja polityki finansowej w 2011 r. uwzględniała przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych. Obliguje on do zachowania równowagi bieżącej zarówno w wielkościach planistycznych jak i w faktycznie zrealizowanych na koniec roku budżetowego. Zachowanie równowagi w sferze bieżącej związane jest z osiągnięciem odpowiedniego poziomu wyniku operacyjnego.

Planowany na poziomie 3 930 061,00 zł wynik bieżący (operacyjny), stanowiący różnicę między dochodami oraz wydatkami o charakterze bieżącym, zrealizowany został w kwocie 6 577 287,45 zł. Wykonane dochody bieżące stanowiły zatem źródło finansowania całości dokonanych wydatków bieżących. Przyczyniły się także do współfinansowania wydatków o charakterze majątkowym.

Roczna realizacja zadań publicznych spowodowała, iż osiągnięte na koniec 2011 r. wielkości ekonomiczne przedstawiały się następująco:

 1. Dochody: 71 261 000,68 zł,
 2. Wydatki: 74 119 943,53 zł,
 3. Deficyt: 2 858 942,85 zł,
 4. Przychody: 7 670 231,01 zł,
 5. Rozchody: 1 673 723,49 zł.
 1. Realizacja dochodów budżetowych
 2. Powiat Gryfiński planowane dochody realizował systematycznie w ciągu roku budżetowego, osiągając na koniec roku wykonanie na poziomie 98,73%. Realizacja poszczególnych rodzajów (tytułów) dochodów przedstawia tablica 1.

  Do pobrania: Tablica 1 Zrealizowane dochody budżetowe (28 kB)

  Z uwagi na różne rodzaje należnych Powiatowi tytułów dochodów, odmiennie kształtuje się wykonanie wielkości planowanych. Osiągnięte na koniec roku dochody stanowią od  niespełna 22% do ponad 100% przyjętego planu.

  Wytyczne ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w art. 235, nakazują podział dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się dotacje i środki otrzymane na inwestycje (w tym zakupy inwestycyjne), dochody ze sprzedaży majątku oraz uzyskiwane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od dochodów bieżących odróżnia je niepowtarzalny charakter, niesystematyczność. Oprócz nich, Powiat generuje także dochody bieżące. Związane są one z normalnym cyklem działalności jednostki samorządu terytorialnego. Charakterystyczne są dla nich systematyczność, powtarzalność i przewidywalność.

  Wśród zrealizowanych w kwocie 71 261 000,68 zł w 2011 r. dochodów budżetowych:

  • 92,57% stanowią dochody bieżące z kwotą 65 963 894,50 zł,
  • 7,43 % stanowią dochody majątkowe z kwotą 5 297 106,18 zł.

  Wśród osiągniętych dochodów majątkowych najistotniejsze źródła stanowiły:

  • środki pozyskane w związku z realizacją II etapu inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej Bartkowo - Gajki, w ramach RPO WZ,
  • dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kłodowo - Trzcińsko - Zdrój - Warnice na odcinku Trzcińsko - Zdrój - Warnice,
  • dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wspólną realizacją zadań z zakresu drogownictwa,
  • wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatowych,
  • otrzymane dotacje celowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu,
  • środki pozyskane w ramach RPO WZ na realizację programu dotyczącego podniesienia jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych,
  • środki w postaci dotacji celowej pozyskane w ramach planu B,
  • środki stanowiące dotacje z PFRON przeznaczone m.in. na zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody budżetowe mogą być klasyfikowane w oparciu o źródła ich pochodzenia. Według tego kryterium wyszczególnieniu podlegają:

  • dochody własne wykonane w kwocie 25 531 177,60 zł,
  • subwencja ogólna wykonana w kwocie 27 874 006,00 zł,
  • dotacje z budżetu państwa wykonane w kwocie 17 855 817,08 zł.

  Odrębną kategorię stanowią dochody pozyskane w ramach realizowanych programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Stanowiąc własne dochody Powiatu, obrazują poziom aktywności jednostki samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu bezzwrotnego kapitału zewnętrznego i niejednokrotnie przyczyniają się do wzrostu majątku. Zasady funkcjonowania poszczególnych projektów nierzadko wymagają od beneficjenta zabezpieczenia środków, stanowiących wkład własny w realizowane przedsięwzięcie lub zabezpieczenia całości środków angażowanych w przedsięwzięcie. Zwrot zaangażowanych zasobów następuje w formie refundacji po całkowitym zakończeniu (lub rozliczeniu) projektu lub wyszczególnionego jego etapu.

  W 2011 r. Powiat Gryfiński pozyskał kwotę 3 994 741,36 zł, pochodzącą z bezzwrotnych środków zewnętrznych (unijnych). Środki te stanowią 5,61% zrealizowanych dochodów budżetowych i nie uwzględniają środków w ramach projektów krajowych (m.in. ministerialnych).

  Strukturę zrealizowanych w 2011 r. dochodów przedstawia wykres 1.

  Wykres 1 Dochody zrealizowane w 2011 r.

  Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2011 r.

  Dochody własne

  Dochody własne zdefiniowane zostały w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami). Należą do nich:

  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
  6. 5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
  7. odsetki od pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

  Własne źródła finansowania zadań publicznych decydują o faktycznej niezależności finansowej i samodzielności w realizowanej polityce finansowej. System prawny pozbawił powiaty faktycznego władztwa podatkowego. Z tego powodu nie mają one rzeczywistego wpływu na wysokość dochodów własnych, które ustalane są centralnie.

  Realizację dochodów własnych w 2011 r. przedstawia tablica 2.

  Do pobrania: Tablica 2 Dochody własne Powiatu Gryfińskiego (26 kB)

  Największy udział w dochodach własnych - blisko 46% - wykazują zaklasyfikowane w dziale 756. Ujmowane są tu wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty wnoszone z tytułu wydawanych koncesji i licencji. Największe jednak znaczenie mają udziały Powiatu w podatkach centralnych - dochodowym od osób fizycznych oraz dochodowym od osób prawnych. Udziały w obu z podatków centralnych wyniosły w 2011 r. 9 496 010,88 zł.

  Uwzględnione w dziale 853 dochody budżetowe z prawie 12% udziałem w całości, dotyczą realizowanego przez PCPR projektu w ramach POKL projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego". Ujęte zostały tu także: należne Powiatowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dochody z Funduszu Pracy, dotacje celowe z PFRON przeznaczone m.in. na zakup samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dochody z pozostałych tytułów (odsetki od środków na rachunku bankowym, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego).

  Dochody własne ujęte w dziale 900 z blisko 8% udziałem w całości dochodów własnych pochodzą z gromadzonych przez Powiat wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. Przeznaczenie tych środków określa art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 ze zmianami).

  Dochody z tytułu administrowania nieruchomościami powiatowymi oraz stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zgromadzone w dziale 700, stanowią prawie 7,5% wypracowanych dochodów budżetowych. Pochodzą one w szczególności:

  • ze sprzedaży nieruchomości,
  • zawartych umów najmu, dzierżawy składników majątkowych,
  • z wpłat z tytułu użytkowania, wieczystego użytkowania, za zarząd,
  • z realizacji zadań zleconych.

  Dochody ujęte w dziale 600, stanowiące blisko 7% wypracowanych dochodów własnych, związane są zarówno z realizacją zadań z udziałem środków zewnętrznych, jak też wspólnym z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonywaniem zadań na drogach powiatowych. Uwzględnione zostały tu również środki pozyskane w ramach sprzedaży drewna pozyskanego w ramach realizowanych wycinek.

  Ponad 6,4% wygenerowanych dochodów własnych ma związek z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Zaklasyfikowane w dziale 852, w szczególności pochodzą z:

  • wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy DPS w Nowym Czarnowie,
  • odpłatności wnoszonych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, również w formie dotacji,
  • odpłatności wnoszonych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, także stanowiących dotacje,
  • różnych dochodów gromadzonych przez jednostki, m.in. darowizny, wpłaty za wyżywienie, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

  Dochody własne, ujęte w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej, w strukturze dochodów własnych nie przekroczyły 5%. Charakterystyczne dla tego rodzajów zadań (głównie z zakresu administracji rządowej) jest finansowanie środkami stanowiącymi dotacje z budżetu państwa.

  Subwencja ogólna

  Subwencja ogólna jest bezzwrotnym i bezwarunkowym transferem środków finansowych z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość jej ustalana jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 ze zmianami), indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Składa się z trzech części, przy ustalaniu których uwzględniane są określone czynniki.

  W 2011 r. zrealizowano:

  • część wyrównawczą w kwocie 6 916 364,00 zł,
  • część równoważącą w kwocie 3 912 131,00 zł,
  • część oświatową w kwocie 17 015 468,00 zł.

  Powiat Gryfiński w 2011 r. otrzymał uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwota uzupełnienia wyniosła 30 043,00 zł.

  Dotacje z budżetu państwa

  Stanowią źródło finansowania zadań zleconych przez administrację centralną do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. Przekazywane są z budżetu państwa na ściśle określony cel. Oprócz finansowania zadań zleconych, mogą być również przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, zarówno bieżących jak i o charakterze majątkowym. Dotacje podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania ich wykorzystania.

  Łączna kwota dotacji z budżetu centralnego w 2011 r. sięgnęła 17 855 817,08 zł. Ich przeznaczenie obrazuje tablica 3.

  Do pobrania: Tablica 3 Dotacje z budżetu państwa (39 kB)

 3. Realizacja wydatków budżetowych
 4. Realizowane przez Powiat Gryfiński w 2011 r. wydatki budżetowe stanowiły pochodną możliwości finansowych jednostki jak też możliwości obsługi długu publicznego. Wydatki ponoszone przez Powiat Gryfiński mogą mieć charakter bieżących oraz majątkowych. Charakterystyczne dla wydatków bieżących jest ich powtarzalność w kolejnych okresach obrachunkowych, systematyczność i względnie wysoka przewidywalność. Natomiast wydatki majątkowe (związane ze sferą inwestycyjną) w 2011 r. dotyczyły:

  • kontynuacji inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej Bartkowo - Gajki,
  • przebudowy drogi Kłodowo - Trzcińsko - Zdrój - Warnice,
  • realizacji inwestycji dotyczącej dostosowania nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
  • zapłaty kolejnej raty z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d,
  • dostosowaniem nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16 d na potrzeby Starostwa Powiatowego,
  • dokonania termomodernizacji budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie,
  • termomodernizacji nieruchomości w Nowym Czarnowie,
  • zakupu agregatu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.,
  • realizacji inwestycji związanej z przebudową i adaptacją nieruchomości przy ul. Armii Krajowej,
  • kontynuacją inwestycji związanej z modernizacją sieci ciepłowniczej w DPS w Dębcach,
  • zakupów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne (sprzęt specjalistyczny, sprzęt komputerowy),
  • opracowaniem dokumentacji technicznych związanych z planowanymi i przygotowywanymi do realizacji inwestycjami,
  • podwyższeniem kapitału zakładowego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie.

  Wydatki o charakterze majątkowym szczegółowo przedstawione zostały w Tabeli nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania. Nakłady poniesione na ich realizację w 2011 r. przekroczyły 14,7 mln zł, co stanowi blisko 20% całości zrealizowanych wydatków budżetowych.

  Strukturę wykonanych wydatków budżetowych obrazuje wykres 2.

  Wykres 2 Wydatki budżetowe w 2011 r.

  Źródło: sprawozdawczość budżetowa za 2011 r.

  Wydatkowanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zbieżnych z rodzajami zadań, przedstawia tablica 4.

  Do pobrania: Tablica 4 Wydatki Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. (26 kB)

  Struktura wydatkowanych środków budżetowych w 2011 r. nie odbiega od struktury wydatków zrealizowanych w poprzednich latach budżetowych. Największy udział niezmiennie wykazują zadania oświatowe (ujęte w dziale 801 i 854) - blisko 27%. W 2011 r. Powiat Gryfiński poniósł ponad 19,67 mln zł na działania związane z funkcjonowaniem:

  • dwóch szkół ponadgimnazjalnych - ZSP Nr 1 w Chojnie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie,
  • szkoły specjalnej - ZSS w Gryfinie,
  • SOSW w Chojnie,
  • internatów szkolnych,
  • Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.

  W dziale 854 klasyfikowane są także środki finansowe poniesione na stypendia przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego. Ujęte są tu również środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera również środki finansowe przeznaczone na działalności prowadzoną na rzecz młodzieży, wykonywaną przez placówki wychowania pozaszkolnego. Środki te stanowią dotację przekazywaną na realizację zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie powierzenia Młodzieżowego Ośrodkowi Sportowemu w Gryfinie wykonywania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej. W ramach zawartego porozumienia MOS ma za zadanie m.in.: kształtować i promować nawyki czynnego wypoczynku oraz podnosić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym.

  Na jednostki samorządu terytorialnego nałożone zostały ustawowo zadania dotyczące obowiązku finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych ustalane są jako iloczyn uczniów szkoły niepublicznej i wielkości co najmniej 50 % wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania dotacji przez szkołę niepubliczną jest przedstawienie właściwemu organowi, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji, planowaną liczbę uczniów. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawę ustalenia wysokości dotacji stanowią wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

  W 2011 r. dotacje z budżetu Powiatu otrzymały:

  1. Licea ogólnokształcące:
   • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. - 60 964,31 zł,
   • Szczecińskie Collegium Informatyczne - 71 957,61 zł,
   • Ośrodek Kształcenia "Edukator" S.C. - 72 343,52 zł.
   W niepublicznych liceach ogólnokształcących w roku 2011 pobierało naukę średniomiesięcznie 188 słuchaczy. W analogicznym okresie w 2010 r. - 220 słuchaczy, w 2009 r. - 210 słuchaczy.
  2. Szkoły zawodowe:
   • Szczecińskie Centrum Edukacyjne Spółka z o.o. -  3 054,09 zł
   • Szczecińskie Collegium Informatyczne - 2 975,78 zł.

  Wydatki na zadania z zakresu dróg publicznych, ujęte w dziale 600, w 2011 r. stanowiły ponad 20,5% z kwotą 15,2 mln zł. W ramach zrealizowanych wydatków, oprócz zadań o charakterze majątkowym, wykonano:

  • bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
  • zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
  • remonty cząstkowe,
  • wycinkę drzew, krzaków,
  • koszenie poboczy,
  • ścinkę poboczy,
  • zakupy związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach (oznakowanie pionowe).

  Zadania z zakresu pomocy społecznej, stanowiące 16,77% wykonanych wydatków zaangażowały ponad 12,43 mln zł. Funkcje pomocy społecznej na terenie Powiatu realizują:

  • cztery domy pomocy społecznej - z których dwa prowadzone są przez Stowarzyszenia - DPS w Dębcach i Trzcińsku - Zdroju, jeden przez Zgromadzenie - DPS w Moryniu oraz jeden prowadzi działalność jako jednostka organizacyjna Powiatu - DPS w Nowym Czarnowie,
  • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chojnie,
  • PCPR w Gryfinie.

  Pomoc społeczna dotyczy także finansowania funkcjonowania rodzin zastępczych, w tym spoza Powiatu, w których przebywają dzieci z terenu Powiatu. Obejmuje także obowiązek ponoszenia wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

  Zadania z zakresu administracji publicznej, uwzględnione w dziale 750 w 2011 r. stanowiły ponad 13% poniesionych wydatków. Zakwalifikowane tu wydatki odzwierciedlają różnorodne funkcje, składające się na pojęcie administracji publicznej. Dotyczą one:

  • realizacji przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej (z zakresu urzędów wojewódzkich, obowiązku przeprowadzania kwalifikacji wojskowej),
  • funkcjonowania organu stanowiącego,
  • zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe, w tym mających charakter zadań inwestycyjnych,
  • podejmowanych działań promocyjnych.

  Działalność promująca jednostkę samorządu terytorialnego związana jest z przyznawanymi nagrodami Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu. Ponadto, środki wydatkowano na:

  • zakup materiałów i gadżetów promocyjnych,
  • zakup nagród dla zwycięzców festynów, konkursów, zawodów i festiwali, upominków na otwarcie kompleksów sportowych, organizację "III samorządowego turnieju powiatu gryfińskiego w halowej piłce nożnej", nagród na podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół w Powiecie, dofinansowanie obchodów 25-lecia Zakładowej Orkiestry Dętej Zespołu Elektrowni Dolna Odra,
  • wykonanie ulotki promocyjnej Powiatu Gryfińskiego,
  • koszt tłumaczeń tekstów promujących Powiat,
  • organizację uroczystości obchodów Święta Niepodległości,
  • inne (koszty dostawy zamówień, pudełka na szklane przyciski, tabliczki na puchary).

  Wydatki poniesione na ochronę zdrowia, ujęte w dziale 851 stanowią ponad 6,0% całości wydatkowanych środków publicznych. W przeważającej wielkości związane są one z obowiązkiem przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne, pensjonariusze DPS, wychowankowie WPOW w Chojnie). Ponadto, dotyczą spłaty zobowiązań przejętych przez Powiat po zlikwidowanych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także wypłaty comiesięcznej renty dla poszkodowanego pacjenta (na mocy wyroku sądu). Klasyfikowane są tu również wydatki Powiatu przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie oraz wydatki majątkowe, związane z zakupem sprzętu medycznego.

  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa z 5,75% udziałem w zrealizowanych w 2011 r. wydatkach, dotyczy głównie działalności Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Środki przeznaczone były na zakup materiałów pędnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" oraz bieżącą działalność, związaną z zarządzaniem kryzysowym na terenie Powiatu. W ramach wydatków majątkowych Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej dokonała zakupów sprzętu niezbędnego do jej funkcjonowania. Zakupiono m.in.:

  • platformę ratownicza LRP-5,
  • zestaw podpór LQS-1,
  • pompę tohatsu M/16.

  Łączne nakłady majątkowe wyniosły 91 000 zł.

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonane zostały w kwocie ponad 4 mln zł, stanowiąc 5,41% całości wydatków. Zaangażowane wydatki mają związek z działalnością PUP w Gryfinie. Obejmują także rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Uwzględniony został także projekt realizowany przez PCPR w Gryfinie: Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim. W projekcie, mającym charakter cyklicznego, w 2011 roku uczestniczy 6 gmin: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice, które na zasadzie partnerstwa, realizują z PCPR projekt. W 2011 r. przyznane zostały środki z PFRON na realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II. W ramach jego realizacji zakupiony został mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

  Udział pozostałych rodzajów działalności, istotnych dla funkcjonowania Powiatu, w całości zrealizowanych wydatków budżetowych w 2011 r. nie przekroczył 5%.

 5. Wynik budżetowy rocznej działalności
 6. Różnica między zrealizowanymi dochodami i wykonanymi wydatkami budżetowymi stanowi budżetowy wynik prowadzonej działalności. Osiągnięty na koniec 2011 r. stanowi deficyt na poziomie 2 858 942,85 zł.

  Wynik operacyjny, stanowiący różnicę wykonanych dochodów i wydatków budżetowych o charakterze bieżącym, stanowi natomiast nadwyżkę na poziomie 6 577 287,45 zł. Takie ukształtowanie rocznych wyznaczników prowadzonych działań oznacza, iż całokształt realizowanych przez Powiat zadań bieżących finansowana jest dochodami bieżącymi, wypracowanymi w toku normalnej działalności. Dodatkowo stanowiły one źródło finansowania (w części) zadań o charakterze majątkowym. Znaczny ich udział w realizowanych wydatkach budżetowych przyczynił się do wykorzystania w finansowaniu zadań majątkowych zwrotnych źródeł obcych.

  Ustawowe wskaźniki zadłużenia, wyznaczające możliwości zadłużania i stanowiące:

  • 60% relację ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
  • 15% relację wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

  na koniec 2011 r. wynoszą:

  • 25,88%
  • 3,47%

  Z deficytem związany jest poziom długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego. Zaliczane są do niego zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, wyemitowanych obligacji a także zobowiązania z tytułu umów z odroczonym terminem płatności. Posiadane przez Powiat zobowiązania z tytułu obcych środków zwrotnych przedstawia tablica 5.

  Do pobrania: Tablica 5 Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego (27 kB)

 7. Przychody budżetowe
 8. Zrealizowane w przychody budżetowe pochodzą z nadwyżki budżetowej wypracowanej w poprzednich okresach oraz wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto, na mocy uchwały Rady Powiatu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaciągnięty został kredyt w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji z zakresu drogownictwa. W 2011 r. uruchomiona została transza kredytu w kwocie 4 mln zł. Zgodnie z zawartą umową 1 mln zł uruchomiony może zostać do 31.12.2012 r.

 9. Rozchody budżetowe
 10. Rozchody budżetowe mają związek ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz wykupem wyemitowanych w poprzednich okresach obligacji.

  W 2011 r. spłata rat kapitałowych obcych zwrotnych źródeł finansowania wyniosła 973 723, 49 zł. Dokonany został również wykup obligacji w kwocie 700 000 zł.

  Realizując politykę finansową Powiatu Gryfińskiego w 2011 r. Zarząd Powiatu dołożył wszelkiej staranności w realizacji zadań publicznych. Wydatkowanie środków publicznych odbywało się z zachowaniem zasady celowości i efektywności publicznych zasobów oraz z uwzględnieniem priorytetów przyjętych przez Radę Powiatu.

  Przedkładając sprawozdanie z rocznej realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż osiągnięte efekty znajdą uznanie w ocenie dokonanej przez Radę Powiatu w Gryfinie.


data opublikowania: 2012-04-04 09:38:46
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-30 10:33:38

Strona odwiedzona 7777 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.