Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2012 r.
Realizacja polityki finansowej Powiatu opierała się o założenia planistyczne, przyjęte uchwałą Rady Powiatu nr XI/83/2012 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012.
Planowane do zrealizowania wielkości ekonomiczne przedstawiały się następująco:

 1. Dochody w wysokości 64 853 086,39 zł,
 2. Wydatki w wysokości 66 353 086,39 zł,
 3. Deficyt budżetowy w wysokości 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 3 600 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany wielkości planistycznych, które wynikały głównie ze zmian wysokości środków stanowiących dotacje ze źródeł zewnętrznych. Dokonywane zgodnie z ustawowymi kompetencjami organów jednostki samorządu terytorialnego, spowodowały, iż na koniec roku budżetowego planowane:

 1. Dochody wyniosły 70 224 200,24 zł,
 2. Wydatki wyniosły 71 724 200,24 zł,
 3. Deficyt budżetowy wyniósł 1 500 000,00 zł,
 4. Przychody wyniosły 4 058 073,19 zł,
 5. Rozchody wyniosły 2 558 073,19 zł.
 1. Realizacja dochodów budżetowych

  Zaplanowane do realizacji w 2012 r. dochody budżetowe na koniec roku osiągnięte zostały w 98,30%, co stanowi kwotę 69 027 748,26 zł. Zrealizowane dochody budżetowe stanowią:

  • w 95,61% dochody bieżące z kwotą 65 994 892,60 zł,
  • w 4,40% dochody majątkowe z kwotą 3 032 855,66 zł.

  Struktura zrealizowanych w 2012 r. dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego przedstawia się następująco:

  • dochody własne stanowią 25 757 925,88 zł,
  • subwencja ogólna stanowi 28 224 412,00 zł,
  • dotacje z budżetu państwa stanowią 15 045 410,38 zł.

  Strukturę zrealizowanych w 2012 r. dochodów przedstawia wykres 1.

  Realizacja dochodów własnych

  Własne źródła finansowania działalności powiatów zostały wymienione w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zalicza się do nich:

  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
  7. odsetki od pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tablica 1

  Dochody własne zostały wypracowane w 94,95%. Wśród poszczególnych tytułów dochodów własnych realizacja planu kształtuje się w przedziale od blisko 44% do ponad 120%. Analizując strukturę osiągniętych dochodów własnych należy stwierdzić, iż niski udział w dochodach własnych charakteryzuje zadania, które finansowane są środkami z budżetu państwa. Natomiast najbardziej znaczące źródła dochodów własnych przedstawia wykres 2.

  Największe znaczenie wśród własnych źródeł finansowania mają dochody ujęte w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z kwotą 12 019 031,78 zł. Na osiągniętą kwotę składają się:

  • ujęte w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej - 1 653 329,69 zł,
   • zajęcia pasa drogowego - 520 552,41 zł,
   • wpłat za koncesje i licencje - 11 545,76 zł,
   • różnych dochodów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat - 1 489,58 zł,
  • ujęte w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z tytułu:
   • udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9 277 036,00 zł,
   • udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 554 471,14 zł.

  W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody zrealizowane zostały w wysokości 2 511 826,02 zł. Na ujęte w dziale 853 kwoty składają się:

  • dotacja otrzymana w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł,
  • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 46 607,00 zł,
  • dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w łącznej kwocie 435 534,23 zł:
   • pochodzą z wpływów z Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy zgodnych z wymaganymi standardami,
   • stanowią pozostałe wpływy m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

  W dziale 853 znajdują się również środki zewnętrzne pozyskane przez jednostki organizacyjne, w związku z realizowanymi projektami.

  W 2012 r. projekty z udziałem środków zewnętrznych realizowane były m.in. przez:

  1. PCP w Gryfinie - projekt z udziałem środków EFS w ramach POKL, pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" realizowany od 2007 r.; partnerami w 2012 r. były gminy: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice. Celem projektu jest m.in. zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi w rodzinach biologicznych z dysfunkcjami. Dla osiągnięcia celu podejmowane są różnorodne działania wspierające rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Systematycznie prowadzona jest praca socjalna z rodziną, zatrudniani są asystenci rodziny.
   Projekt skierowany jest również do osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kierowana do nich pomoc skoncentrowana jest głównie na integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych i realizowana jest m.in. poprzez: pracę socjalną, pracę asystentów osoby niepełnosprawnej, dostęp do usług rehabilitacyjnych, integracyjne wyjazdy kulturalno-rekreacyjne oraz warsztaty umiejętności.
  2. Zakup samochodu - mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich dla DPS w Trzcińsku - Zdroju; zadanie współfinansowane ze środków PFRON,
  3. PUP w Gryfinie - projekt z udziałem środków EFS w ramach POKL, pn. "Piramida kompetencji"; w ramach projektu utworzono stanowiska pracy dla pracowników Centrum Aktywizacji zawodowej, które wyposażono i/lub doposażono.
  4. PUP w Gryfinie - w ramach środków PFRON projekt pn. "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych", zakłada wsparcie finansowe niepełnosprawnych absolwentów w celu umożliwienia nabycia doświadczenia zawodowego. W ramach projektu przewidziana jest także gratyfikacja finansowa pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W wyniku prowadzonych działań 10 niepełnosprawnych odbyło staż u pracodawców, z których 9 ukończyło staż, natomiast 8 zostało zatrudnionych.

  Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu przedstawia tabela nr 12.

  Dochody własne ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 262 065,65 zł pochodzą:

  • w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 753 999,89 zł, z tytułu:
   • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonej przez rodziców, środków przekazywanych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
   • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej,
   • otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
   • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,
  • w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 1 396 338,65 zł, na którą składają się: wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, wpłaty z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, pozostałe dochody generowane przez jednostkę z pozostałych tytułów (np. wynagrodzenie płatnika składek),
  • w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 111 727,11 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci (spoza Powiatu Gryfińskiego) w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu.

  Dochody własne w kwocie 2 040 557,67 zł ujęte w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochodzą z wpłat wnoszonych przez zobowiązane podmioty z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.

  W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, ujęte zostały dochody w kwocie 1 920 509,71 zł, związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi, administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Ujęte tu zostały również dochody pozyskane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, wnoszone przez jednostki organizacyjne powiat oraz podmioty zewnętrzne opłaty za media. Ponadto, uwzględniono wpłaty z tytułu:

  • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
  • umownych kar naliczonych wykonawcom,
  • zwrotu kosztów sądowych,
  • odszkodowań za przejęte mienie,
  • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
  • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek oświatowych.

  W dziale 600 Transport i łączność uwzględniono dochody własne w kwocie 1 078 512,65 zł, pochodzące z:

  • dzierżawy składników majątkowych,
  • odpłatności za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinek,
  • dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych.

  Zawarte w dziale 710 Działalność usługowa dochody własne w kwocie 978 197,44 zł pochodzą głównie z odpłatności w ramach usług geodezyjnych i kartograficznych.

  Ujęte w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane dochody w kwocie 684 903,40 zł pochodzą z:

  • odpłatności za pobyt i wyżywienie uczniów w internatach prowadzonych przez jednostki i placówki oświatowe,
  • otrzymanych darowizn pieniężnych,
  • wynajmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne,
  • sprzedaży składników majątkowych,
  • wnoszonych opłat na rzecz jednostek organizacyjnych.

  Dochody własne ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 616 750,55 zł, stanowią wpływy z tytułu:

  • odpłatności za wydawane przez jednostki duplikaty dokumentów,
  • odpłatności za prowadzone kursy uczniowskie,
  • wynagrodzenia za terminowe opłacanie zobowiązań publiczno - prawnych,
  • środków zewnętrznych przeznaczonych na finansowanie lub współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.

  W dziale 851 Ochrona zdrowia, w kwocie 607 957,65 zł zawarte zostały dochody z tytułu zawartej ugody oraz z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

  W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęte zostały dochody własne w kwocie 683 636,32 zł, stanowiące odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Gryfinie oraz środki zewnętrzne przeznaczone na realizację przez PKPSP w Gryfinie projektu pn. "Stworzenie wspólnego polsko - niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym". W ramach programu, do 31.12.2012 r. zakupiono dwa namioty pneumatyczne, ciężki samochód zaopatrzeniowy z wciągarką hydrauliczną, żurawiem hydraulicznym, skrzynią ładunkową przystosowaną do przewozu 12 osób. Celem projektu jest osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ekologicznego, poprzez stworzenie kompleksowego systemu przeciwdziałania zagrożeniom skażenia środowiska naturalnego, w tym wielkoobszarowych pożarów lasów.

  W dziale 758 Różne rozliczenia ujęte zostały odsetki od środków zdeponowanych na lokatach terminowych. W 2012 r. osiągnięto odsetki w kwocie 247 853,50 zł.

  W dziale 750 Administracja publiczna ujęto dochody własne w kwocie 85 876,49 zł, pochodzące z nałożonych kar i grzywien, wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zobowiązań publiczno - prawnych, odpłatności z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych.

  Dochody własne zostały również osiągnięte w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe. Kwota 20 246,97 zł stanowi środki pozyskane w ramach projektu "Przedsiębiorca to mój zawód". Projekt realizowany jest w ramach POKL, ze środków EFS. Zakłada on wyposażenie 20 osób w wiedzę i umiejętności handlowo - biznesowe, związane m.in. z umiejętnością opracowania biznes planu. 14 osób ma możliwość otrzymania wsparcia pomostowego dla nowopowstałej działalności gospodarczej.
  W dziale 150 ujęto także środki związane z realizacją przez PUP w Gryfinie projektu pn.:

  • "Młody przedsiębiorca" ramach POKL, ze środków EFS. Założenia projektu koncentrują się na utworzeniu nowych miejsc pracy dla 14 bezrobotnych do 25 roku życia,
  • "Kobieta - atrakcyjny pracownik" ramach POKL, ze środków EFS. Projekt skierowany do kobiet pozostających bez pracy, które skierowane zostaną na szkolenia, staże ułatwiające podjęcie pracy.

  Projekty z udziałem środków zewnętrznych realizowały również ZSP nr 1 w Chojnie oraz ZSP nr 2 w Gryfinie. Łączna wartość środków pozyskanych ze źródeł europejskich (bez programów finansowanych ze środków krajowych, np. PFRON) stanowi kwotę 3 039 672,74 zł (11,80% dochodów własnych).

  W 2012 r. zrealizowane zostały dochody budżetowe, stanowiące dotacje z budżetu państwa, w łącznej kwocie 15 045 410,38 zł. Środki finansowe przyznane zostały na finansowanie zadań zleconych, jak też na dofinansowanie zadań własnych. Ich szczegółowe przeznaczenie zawiera tablica 2.

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tablica 2

  Subwencja ogólna

  Na koniec 2012 r. zrealizowana została w kwocie 28 224 412,00 zł, z czego:

  1. część wyrównawcza stanowi kwotę 6 993 543,00 zł,
  2. część równoważąca stanowi kwotę 3 599 650,00 zł,
  3. część oświatowa stanowi kwotę 17 454 832,00 zł.

  W trakcie roku budżetowego subwencja ogólna została zwiększona o uzupełnienie dochodów w kwocie 176 387,00 zł.

 2. Realizacja wydatków budżetowych

  W 2012 r. zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 67 455 362,15 zł, co stanowi 94,05% planu. Wśród zrealizowanych kwot:

  • 60 070 882,13 zł stanowią wydatki bieżące, w ramach których
   • wynagrodzenia i pochodne - 35 496 363,70 zł,
   • dotacje w wysokości - 4 297 457,12 zł,
   • wydatki na obsługę długu - 1 153 476,19 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące - 19 123 585,12 zł,
  • 7 384 480,02 zł stanowią wydatki majątkowe.

  Realizacja planu wydatków w 94,05% wynikła z:

  1. ujęcia w budżecie rezerw celowych, które nie zostały w trakcie roku budżetowego rozwiązane,
  2. ujęcia w budżecie 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w przyszłym (lub przyszłych) okresie budżetowym,
  3. osiągnięcia niższych niż planowane wartości planowanych zadań w efekcie przeprowadzonych postępowań przetargowych,
  4. przesunięcia w czasie planowanych zadań.
  Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2012 r. przedstawia wykres 3.

  Zrealizowane wydatki majątkowe stanowią 10,95% wykonanych wydatków. W ich ramach:

  1. zakończono inwestycję polegającą na dostosowaniu nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie,
  2. opracowano projekt adaptacji budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby PUP w Gryfinie,
  3. wykonano termomodernizację budynku przy Niepodległości 39,
  4. zakończono inwestycję polegającą na adaptacji nieruchomości przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby świadczenia usług medycznych,
  5. zakończono projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie w ramach RPO, mający na celu doposażenie pracowni szkolnych.
  6. zakupiono mikrobusy przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych,
  7. dokonano płatności kolejnej raty związanej z zakupem udziału w nieruchomości przy ul. 11 Listopada,
  8. zakończono budowę pochylni w PPP w Gryfinie (filia w Chojnie),
  9. dokonano zakupów - samochód osobowy (zapłata końcowa), sprzęt biurowy,
  10. dokonano modernizacji II piętra budynku internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie,
  11. rozpoczęto inwestycję polegającą na modernizacji drogi powiatowej Gryfino - Linie (wykonano badanie nośności),
  12. wykonano inwestycję polegającą na przebudowie ulic: Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie,
  13. przebudowano chodniki w:
   • miejscowości Krzymów,
   • miejscowości Chełm Dolny,
   • miejscowości Gogolice,
   • miejscowości Ostrzeszów,
  14. zmodernizowano odwodnienie przy ścieżce w Trzcińsku - Zdroju oraz w Krzymowie.

  Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera tabela nr 11.
  Strukturę całości zrealizowanych w 2012 r. wydatków przedstawia tablica 3.

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tablica 3

  Zadania oświatowe realizowane w 2012 r. w kwocie 20 993 689,54 zł stanowią 31,12% całości wydatkowanych środków. Związane są one z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Gryfińskiego:

  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
  3. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie,
  5. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.

  Zrealizowane w ramach działu 801 oraz 854 wydatki budżetowe przeznaczone zostały również na finansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu.

  W 2012 r. dotacje z budżetu otrzymały szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

  - Licea ogólnokształcące:

  Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
  1. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. 34 403,92
  2. Ośrodek Kształcenia "Edukator" 59 857,36
  3. Szczecińskie Collegium Informatyczne 68 329,68
  4. Anna Nienadowska 12 901,47
  Razem 175 492,43

  - Szkoły zawodowe:

  Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
  1. Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. 14 653,08

  Ponadto, w 2012 r. środki publiczne przeznaczono na:

  801, 80195 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: plan 14 400,00 zł wykonanie 11 403,69 zł

  • wynagrodzenie oraz koszty wyjazdów na szkolenia Powiatowego Organizatora Rozwoju Edukacji dot. realizacji projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli" - 8 073,69 zł
  • wynagrodzenie za opracowanie wniosku aplikacyjnego - 3 330,00 zł

  § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 3 000,00 zł wykonanie 1 342,00 zł

  • opłata koordynacyjna związaną z funkcjonowaniem sieci Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych pracowników na kursach I, II i III stopnia

  § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 30 990,00 zł, wykonanie 30 989,85 zł

  • Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie - wykonanie opracowania "Strategii rozwoju oświaty ponadgimnazjalnej w Powiecie Gryfińskim na lata 2012-2016" - 15 990,00 zł
  • Instytut Badań w Oświacie sp. z o.o. w Sopocie - wykonanie opracowania "Strategii optymalizacji funkcjonowania oświaty specjalnej w Powiecie Gryfińskim" - 14 999,85 zł.

  W ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej (854) wydatki budżetowe poniesiono m.in. w związku z dotacją celową przekazaną gminie na realizację zadania bieżącego wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia; kwota dotacji 100 000,00 zł

  • ? dotacja dotyczy powierzenia Młodzieżowemu Ośrodkowi Sportowemu w Gryfinie wykonywania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej. W ramach zawartego porozumienia MOS ma za zadanie m.in.: kształtować i promować nawyki czynnego wypoczynku oraz podnosić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym.

  Zrealizowane w wysokości 12 328 933,04 zł wydatki budżetowe związane były z zadaniami z zakresu pomocy społecznej (dział 852). Wykonywane przez Powiat zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczą:

  • funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie,
  • funkcjonowania grupy usamodzielnień,
  • działalności powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, które realizuje m.in. program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, wykonuje porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,
  • działalności czterech domów pomocy społecznej, z których trzy prowadzone są przez stowarzyszenia wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
  • działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
  • funkcjonowania na terenie Powiatu Gryfińskiego rodzin zastępczych.

  Ujęte w dziale 750 Administracja publiczna poniesione wydatki w wysokości 8 907 443,47 zł związane są z:

  • obowiązkiem realizacji zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich, na których finansowanie Powiat otrzymuje dotację,
  • funkcjonowaniem Rady Powiatu, obejmującym m.in. diety radnych, szkolenia, w których uczestniczą radni, koszty delegacji,
  • działalnością Starostwa Powiatowego, w tym realizowanych przez jednostkę zadań o charakterze majątkowym,
  • przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gryfińskiego, które jako zadanie zlecone finansowane jest środkami z dotacji,
  • działalnością promocyjną, w ramach której:
   • udzielono dotacji Cechowi Rzemiosł w Gryfinie na dofinansowanie opłaty związanej z uczestnictwem przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego w organizowanych Targach INKONTAKT w Schwedt
   • ufundowano 4 nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu w łącznej kwocie 11 700,00 zł;
   • poniesiono wydatki związane z tłumaczeniem tekstu - 490,00 zł oraz oprawą konferansjerską - 300,00 zł,
   • zakupiono:
  • materiały promocyjne - 17 520,05 zł
  • 4 statuetki bociana - 2 706,00 zł
  • wyposażenie wydziału (obcinarka krążkowa) - 53,00 zł
  • nagrody dla zwycięzców festynów, konkursów, zawodów i festiwali - 5 252,50 zł,
   • ponadto dofinansowano:
  • wyjazd reprezentacji ZSP nr 2 w Gryfinie na finał Ligi LA Szkół - 1 200,00 zł
  • transport zawodników KS Energetyk na finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej - 3 000,00 zł
  • organizację uroczystości obchodów Święta Niepodległości (catering) - 3 000,00 zł
   • poniesiono inne koszty (dostawy zamówień, tabliczki na puchary itp.) - 4 546,74 zł.

  Poniesione w ramach działu 600 wydatki, w łącznej kwocie 7 401 708,99 zł dotyczą zadań z zakresu drogownictwa. Oprócz zadań o charakterze inwestycyjnym, wydatki budżetowe poniesiono na:

  1. dotacje dla gmin Powiatu Gryfińskiego przekazanych w celu wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
  2. bieżące utrzymanie dróg,
  3. zimowe utrzymanie dróg wraz z zakupem materiałów do zimowego utrzymania,
  4. remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną,
  5. remonty cząstkowe dróg powiatowych,
  6. wycinki, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
  7. ekspertyzy (badania nośności, składu emulsji asfaltowych).

  Wydatki budżetowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w kwocie 5 020 593,12 zł dotyczą głównie funkcjonowania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz projektu z udziałem środków zewnętrznych, realizowanego przez jednostkę. Poniesione wydatki obejmuje także zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

  Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, oprócz działalności PUP w Gryfinie, obejmują:

  • projekt Minimalizacja wykluczenia społecznego, realizowany przez PCPR w Gryfinie ,
  • działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • funkcjonowania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie,
  • realizację przez PUP w Gryfinie projektów z udziałem środków zewnętrznych.

  Łączna wysokość poniesionych na wskazane cele wydatków to 4 638 762,14 zł.

  Ujęte w dziale 851 Ochrona zdrowia poniesione wydatki budżetowe w kwocie 4 196 264,97 zł dotyczyły dostosowania nieruchomości powiatowej na cele medyczne. Związane były także z obowiązkiem wypłaty renty dla poszkodowanego pacjenta. Ponadto dotyczyły:

  • dokonanej dopłaty do kapitału rezerwowego spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o.,
  • spłaty zobowiązań przejętych w wyniku likwidacji spzoz,
  • dokonanych zakupów bieżących,
  • realizacji zadania zleconego polegającego na obowiązku przekazania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób.

  Pozostałe zadania realizowane w 2012 r. w całości zrealizowanych wydatków nie przekroczyły 5%. Planowane wydatki budżetowe dokonywane były sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, z uwzględnieniem obowiązujących terminów oraz ustawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi.

 3. Roczny wynik działalności

  Osiągnięty na koniec 2012 r. wynik budżetowy stanowi nadwyżkę budżetową. Różnica między zrealizowanymi dochodami budżetowymi i poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1 572 387,11 zł.
  Osiągnięty na koniec 2012 r. wynik operacyjny również stanowi nadwyżkę w wysokości 5 924 010,47 zł.
  Ustawowe wskaźniki zadłużenia, stanowiące:

  • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
  • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

  Ustalone na 31.12.2012 r. wynoszą odpowiednio:

  • 27,01 % oraz
  • 5,38 %.
 4. Zrealizowane przychody budżetowe

  W 2012 r. zrealizowano przychody budżetowe w wysokości 4 058 073,19 zł. Pochodzą one z:

  1. transzy kredytu zaciągniętego w 2011 r. w kwocie 1 000 000 zł,
  2. wolnych środków w kwocie 3 058 073,19 zł.
 5. Zrealizowane rozchody budżetowe

  Rozchody budżetowe, zrealizowane w 2012 r. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupem wyemitowanych w latach 2004 - 2005 obligacji. W 2012 r. dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych w łącznej kwocie 1 558 073,19 zł oraz dokonano wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.
  Do spłaty w kolejnych okresach budżetowych pozostało zadłużenie w łącznej kwocie 18 641 449,77 zł. Poszczególne tytuły dłużne zostały wskazane w tabeli nr 20.

 6. Należności i zobowiązania

  Na koniec 2012 r. pozostały zobowiązania niewymagalne, których łączna wartość to 4 743 551,67 zł. Wynikają one głównie z konieczności uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto są to pochodne od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2012 r. Pozostałe kwoty mają także związek z realizowanymi inwestycjami, które będą kontynuowane w 2013 r.
  Wykaz należności i zobowiązań z podziałem na jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego zawiera tabela nr 19 oraz tabela nr 21 w zakresie należności długoterminowych.

  Roczne sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego zawiera, w części tabelarycznej, szczeblowe informacje charakteryzujące prowadzoną w 2012 r. politykę finansową. Zarząd Powiatu przedkłada również informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego, zgodną z wytycznymi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.


data opublikowania: 2013-04-04 10:40:41
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 14:21:52

Strona odwiedzona 7034 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.