Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, marzec 2015

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada:

 • sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
 • informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. realizowana była zgodnie z wytycznymi uchwały nr XXXII/237/2014 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok. Wielkości planistyczne przyjęte przez Radę Powiatu kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 68 111 061,24 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 68 611 061,24 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 3 170 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 2 670 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian uprawnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 18/2015 z dnia 29.01.2015 r., kierownicy jednostek uprawnieni są do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany nie mogą jednak powodować:

 • zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,
 • zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2014 r. kwot były m.in.:

 • zmiany wysokości środków z budżetu centralnego przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
 • uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
 • konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 • konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2014/2015.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2014 r. planowanych wielkości na poziomie:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 71 834 624,10 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 72 150 086,51 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 315 462,41 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 985 462,41 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 2 670 000,00 zł.
 1. Wykonanie dochodów budżetowych
 2. Na koniec 2014 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 98,15%. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 1.

  Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetowych

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tabela 1

  Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa.

  Struktura zrealizowanych w 2014 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

  • dochody bieżące: 94,79% ogółu wykonanych dochodów,
  • dochody majątkowe: 5,21% ogółu wykonanych dochodów.

  Dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną ich realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają one najczęściej z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

  W ramach dochodów o charakterze majątkowym wyszczególnia się dwie ich kategorie:

  • dochody, które bez względu na ich źródło przeznaczone mają zostać na finansowanie zadań inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł),
  • dochody pochodzące z przeniesienia składników majątkowych na rzecz innych podmiotów (a więc środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości oraz aktywów trwałych), a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Klasyfikacja dochodów budżetowych może również zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1115 j.t.).

  Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów, stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Gryfiński w 2014 r. zrealizował dochody:

  • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 27 986 634,06 zł, co stanowi 39,70% wykonanych dochodów budżetowych,
  • subwencję ogólną na poziomie 27 425 795,00 zł, co stanowi 38,90% wykonanych dochodów budżetowych,
  • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 15 091 013,47 zł, co stanowi 21,40% wykonanych dochodów budżetowych.

  Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2.

  Tabela 2 Zrealizowane w 2014 r. dochody budżetowe

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tabela 2

  Dochody własne

  Katalog dochodów własnych powiatu wynika z przepisu art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:

  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo
  7. zleconych zadań,
  8. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
  9. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
  10. bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  11. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  12. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  13. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
  14. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

  Źródłami zrealizowanych w 2014 r. dochodów własnych, których łączna kwota to 27 986 634,06 zł są tytuły wskazane w tabeli 3.

  Tabela 3 Tytuły wykonanych dochodów własnych

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tabela 3

  Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

  W 2014 r. Powiat Gryfińskie otrzymał dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę 15 091 013,47 zł, co stanowi 21,40% zrealizowanych dochodów. Wysokość otrzymanych kwot na poszczególne rodzaje zadań publicznych przedstawia wykres 1.

  Wykres 1 Realizacja dotacji z budżetu państwa w 2014 r.

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Wykres 1

  Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

  Subwencja ogólna

  Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa Powiatowi Gryfińskiemu w 2014 r. stanowi kwotę 27 425 795,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:

  1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego;
   kwota zrealizowana w 2014 r. wynosi 6 923 091 zł
  2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
   • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
   • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
   kwota zrealizowana w 2014 r. wynosi 3 662 544 zł
  3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
   kwota zrealizowana w 2014 r. wynosi 16 698 711 zł
   w 2014 r. przyznana została Powiatowi Gryfińskiemu kwota, stanowiąca uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 141 449 zł.
 3. Wykonanie wydatków budżetowych
 4. Wydatki poniesione w 2014 r. stanowią kwotę 68 851 371,35 zł, co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 72 150 086,51 zł stanowi 95,43% planu rocznego.

  Na zrealizowane wydatki składają się:

  • wydatki bieżące w kwocie 58 658 961,85 zł, w ramach których:
  • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 36 527 728,73 zł,
  • dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 3 674 640,95 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 3 598 952,03 zł,
  • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 560 076,12 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 14 297 564,02 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 10 192 409,50 zł.

  W ramach wykonanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego:

  • wydatki bieżące stanowią 85,20% poniesionych wydatków,
  • wydatki majątkowe stanowią 14,80% poniesionych wydatków.

  Wykres 2 prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Wykres 2

  Poniesione w 2014 r. wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 10 192 409,50 zł związane były:

  1. z zadaniami z zakresu drogownictwa, w ramach których wydatkowano 6 683 437,03 zł na:
   • przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Kłodowo - Żelechowo,
   • przebudowę drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice - przebudowa odcinka ul. Ceglanej w Trzcińsku-Zdroju
   • kontynuację przebudowy drogi Gryfino - Linie,
   • kontynuację przebudowy drogi Szczecin - Binowo,
   • przebudowę ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice,
   • przebudowę, modernizację nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w gminie Chojna, w tym m.in. przebudowę ulicy Łąkowej w Chojnie,
   • przebudowę i budowę chodników w ciągach dróg powiatowych, tym m.in. w Starym Objezierzu, Przyjezierzu, przy ul. Kościuszki w Trzcińsku-Zdroju, przy ul. Sosnowej w Baniach,
   • opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących m.in. przebudowy przepustu w miejscowości Rurka, przebudowy ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie,
  2. z zapłatą ostatniej raty dotyczącej wykupu nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16D,
  3. modernizacją, adaptacją i rozbudową nieruchomości powiatowych, w ramach których wykonano m.in.:
   • modernizację wentylacji mechanicznej i schładzania powietrza w archiwum budynku administracji Starostwa Powiatowego,
   • modernizację pracowni elektrycznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie,
   • modernizację przyłącza c.o. ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne ZSS,
   • modernizację kotłowni wraz z dostawą i montażem kolektorów słonecznych w DPS w Moryniu,
   • rozbudowę budynku DPS w Dębcach w celu wykonania windy osobowej,
   • przebudowę boiska ZSP Nr 2 w Gryfinie,
  4. z zakupami o charakterze inwestycyjnym, w ramach których zakupiono:
   • sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
   • centralę telefoniczną,
   • oraz zamontowano kompleksowy systemu monitoringu szkolnego.

  Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 11 (w części tabelarycznej opracowania).

  Całość poniesionych w 2014 r. wydatków budżetowych, z podziałem na ich charakter przedstawia tablica 4.

  Tablica 4 Struktura i stopień realizacji planu wydatków budżetowych

  Do pobrania:

  dostępne w wersji PDF Tablica 4

  Kierunki i zakres wydatkowania środków budżetowych w 2014 r. szczegółowo obrazują tabele 6 - 12 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.

 5. Wynik roczny
 6. Założenia planistyczne ukształtowały roczny wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 315 462,41 zł. Jednocześnie, zakładany do realizacji wynik operacyjny (bieżący) stanowił nadwyżkę na poziomie 6 631 396,90 zł (według planu na 31.12.2014 r.).

  Efektem rocznej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 1 652 071,18 zł.

  Drugi z wyników - wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi również stanowi nadwyżkę w wysokości 8 169 062,52 zł.

  Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:

  • 60% relacji ogółu długu do wielkości dochodów oraz
  • 15% relacji wysokości zapłaconych w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych

  na koniec 2014 r. wynoszą odpowiednio:

  • 18,23 % oraz
  • 4,58 %.

  Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR - PSTR. Ustalone w oparciu o wykonane na koniec 2014 r. wielkości ekonomiczne, strony nierówności wynoszą:

  • lewa strona nierówności: 4,58%,
  • prawa strona nierówności: 12,52%.

  Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec 2014 r. dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wynosi 12 850 000,00 zł. Z kwoty tej:

  • 11 250 000,00 zł stanowią kredyty zaciągnięte w latach 2006 - 2011,
  • 1 600 000,00 zł stanowią wyemitowane w latach 2004 - 2005 obligacje,

  Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2014 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 3 694 927,87 zł. Dotyczą one głównie:

  • pochodnych od wynagrodzeń pracowników za grudzień,
  • naliczonego za 2014 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
  • zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług,
  • zobowiązań z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych.

  Szczegółowy wykaz kwot zobowiązań w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 18, która obrazuje również należne jednostkom organizacyjnym kwoty, ze wskazaniem należności wymagalnych.

 7. Przychody budżetowe
 8. Zrealizowane w 2014 r. przychody budżetowe stanowią kwotę 2 985 462,41 zł. Składają się na nią:

  • nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 979 723,88 zł,
  • wolne środki w wysokości 1 005 738,53 zł.

  Źródła przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowią konsekwencję realizowanej w 2013 r. polityki finansowej. Nie wpływają więc na obciążenie budżetu kolejnych okresów kosztami finansowymi.

 9. Rozchody budżetowe
 10. Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2014 r. rozchody budżetowe dotyczyły:

  • rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1 270 000,00 zł,
  • wykupu obligacji w kwocie 1 400 000,00 zł.

  Pozostały do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 19.

  Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego


  Do pobrania:

  data opublikowania: 2015-04-01 14:13:24
  data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 12:29:54

  Strona odwiedzona 5045 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
  Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.